ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Usnesení zastupitelstva města FL ve věci kontroly MV, nápravná opatření

Kontrola vybraných převodů nemovitého majetku Města Františkovy Lázně za období 2008 až 2014 provedená Ministerstvem vnitra byla pravomocně skončena.

Pokud pomineme samotnou otázku účelnosti řešených převodů nemovitostí, pak za nejzávažnější zjištění kontroly MV lze považovat skutečnost, že ani v jednom z řešených případů převodu nemovitého majetku za období 2008 až 2014 nebyla v souladu se zákonem o obcích stanovena cena obvyklá převáděného majetku. Cena obvyklá nebyla stanovena buď vůbec, anebo byla stanovena nesprávně na základě neplatných cenových map, popř. na základě nesprávných znaleckých posudků. Jedná se o zásadní porušení povinnosti obce nakládat se svým majetkem hospodárně a účelně. V kontrolovaných případech se jednalo např. o směnu objektu Lázní II a Lázní III, parkoviště u Hotelu Zátiší, prodej areálu bývalých technických služeb, pozemků bývalých zahrádek nad Labutím jezírkem, prodej areálu Domu dětí a mládeže „Reneta“ v Žirovicích, pozemků pod objektem „Miláno“ a další převody nemovitého majetku. Nové vedení Františkových Lázní v návaznosti na výsledky kontroly přijalo nápravná opatření. Jedná se zejména o stanovení nových zásad při nakládání s nemovitým majetkem obce. Cena obvyklá bude muset být v budoucnu stanovena při každém úplatném převodu nemovitého majetku a případná odchylka od této ceny bude muset být řádně zdůvodněna. Nové vedení Františkových Lázních pak také v jednotlivých kontrolovaných případech zváží případné další právní kroky k uplatnění nároku na náhradu škody, která mohla být v konkrétních případech převodu nemovitostí městu způsobena.

Usnesení zastupitelstva města FL ve věci kontroly VM, nápravná opatření