ALTERNATIVA

Principy

Charakteristika, ideje a principy Alternativy, Františkovy Lázně.

ALTERNATIVA je ryze volebním subjektem s minimálním vnitřním aparátem a strukturou. Od roku 2008 se zúčastňuje politické soutěže zejména na komunální úrovni, a to zpravidla ve formě sdružení vybrané politické strany nebo hnutí a
nezávislých kandidátů.

ALTERNATIVA se profiluje jako liberální, významně protikorupční, subjekt s důrazem na transparentní fungování zastupitelských orgánů a veřejné (samo) správy.

ALTERNATIVA vytváří nezávislou občanskou alternativu v zastupitelských orgánech se zájmem na zlepšení jejich politické kultury.

ALTERNATIVA klade akcent na morální integritu svých kandidátů a konzistentnost jejich postojů a tyto nadřazuje obvyklému politikaření. Je příležitostí pro nezávislé, občansky a profesně bezúhonné osoby s aktivním zájmem o komunální dění.

ALTERNATIVA se vyznačuje autenticitou a trvalou jednotou svých volebních slibů a jejich naplňování. V minulosti opakovaně poukázala na řadu korupčních kauz a netransparentních jednání ve veřejné (samo)správě a vytvářela tlak k vyvození odpovědnosti a zjednání nápravy.

ALTERNATIVA ve svých programech vychází z pilířů rozvoje svobodné občanské společnosti a odmítání přetrvávajících autoritářských jevů, přehnaných omezení a regulace v oblasti občanské i hospodářské. Klade důraz na ochranu a zachování místních kulturních a přírodních statků.

ALTERNATIVA má stabilně již čtrnáct let své zástupce v zastupitelstvu města Františkovy Lázně.

Lidé

Jméno Příjmení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jméno Příjmení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jméno Příjmení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Jméno Příjmení

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Co chceme?

 • SMYSLUPLNÉ A HOSPODÁRNÉ INVESTICE

  Máme zájem na dokončení ekologizace městské výtopny a podchodu do Žírovic. Zasadíme se o další záměry, pokud budou pro město ekonomicky reálné, jako je obnova koupaliště Jadran, revitalizace „Labutího jezírka“ nebo parku „Amerika“. Městu by též mohla prospět přímá pěší stezka do Chebu nebo komunitní centrum pro seniory. Dlouhodobě problematický a nákladný úklid města a údržbu zeleně by bylo vhodné zajišťovat vlastními technickými službami.

 • ROZŠÍŘENÍ OBČANSKÝCH SLUŽEB A ZDRAVOTNÍ PÉČE

  Vhodnými finančními pobídkami nebo úlevami a vhodným nastavením smluvních podmínek při pronájmu městských nebytových prostor motivovat podnikatele k nabídce chybějících a pestřejších služeb a nové lékaře ke zřízení ordinací.

 • KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  Základní školou zmítají dlouhodobější rozepře ohledně způsobu jejího vedení. Ty se pak negativně projevují na celkové školní atmosféře, stavu pedagogického sboru a kvalitě vzdělávání. Město, jako zřizovatel školy, nese politickou odpovědnost za její řádný chod a hospodaření, a mělo by tak v rámci svých pravomocí naplňovat zájem na vytváření dobrých podmínek pro vzdělávání místních dětí.

 • POSÍLENÍ OBČANSKÉHO PRVKU A KULTURY VE VEŘEJNÉM PROSTORU

  Živelnou privatizací, tlakem komerce a některými neprozíravými rozhodnutími městských radních se dříve jinak živé centrum města jeho obyvatelům odcizilo. Městu chybí přirozený veřejný prostor pro společenské a kulturní akce a každodenní potkávání se místních. Chceme alternativně obnovit městské kino, oživit prostor bývalého přírodního divadla a najít smysluplné využití pro „Spolák“ a „Sadovou kavárnu“. Do výběru „nápadů“ na zlepšení veřejného života by pak měla být zapojena široká veřejnost, včetně místních zájmových a sportovních spolků.

 • UDRŽITELNOU CENU TEPLA

  Prostřednictvím městské výtopny a dostupných finančních nástrojů chceme minimalizovat negativní ekonomické dopady energetické krize a zajistit pokud možno stabilní a udržitelnou cenu tepla pro odběratele.

 • VSTŘÍCNÉ MĚSTO A LEPŠÍ POLITICKOU KULTURU

  Chceme více „otevřít“ radnici a posílit informovanost občanů. Město má být „partnerem“ a nikoliv pouhým „úřadem“ a městská policie spíše „pomocníkem“ než „drábem“. Radniční listy by měly být více „informačníkem“ a „rádcem“, než „sebepropagací“ toho, kdo zrovna sedí na radnici. Chceme zlepšit zdeformovanou a vulgarizovanou politickou kulturu, od níž se pak odráží i atmosféra mezi lidmi. Pomoci tomu může třeba i osobní – jmenovitá odpovědnost zastupitelů při hlasování a neomezené zveřejňování záznamů zastupitelstva.

Co nechceme?

 • KORUPCI A PROTEKCI

  Nechceme protěžování spřízněných firem, rodinných příslušníků, kamarádů a známých při zadávání veřejných zakázek, výběrových řízeních, prodeji nebo pronájmu městského majetku, ani při obsazování funkcí v orgánech města a jím zřizovaných nebo vlastněných právnických osobách.

 • ROZPRODEJ MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

  V době „Mlátilíkovské“ ztratilo město s několikamiliónovými škodami mnoho cenných nemovitostí. I v dalším období jsme byli, bohužel, svědky řady nehospodárných a spekulativních prodejů městských pozemků. Veřejný prostor je přitom to nejcennější, co město má.

 • OPUŠTĚNÉ A CHÁTRAJÍCÍ BUDOVY V CENTRU MĚSTA

  Namísto neúměrného investování do nejistých projektů je třeba udržet životaschopnými aktuálně nevyužité městské budovy. V případě soukromých budov by město mělo všemi dostupnými prostředky památkové péče tlačit jejich vlastníky k jejich obnově.

 • KUMULACI FUNKCÍ A TRESTNĚ ODPOVĚDNÉ OSOBY NA RADNICI

  Na vedení města by se neměl podílet kdokoliv, kdo bude pro své obchodní nebo pracovní postavení, nebo pro svou jinou funkci ve střetu zájmů se zájmy města, nebo kdo bude neúměrně na úkor práce pro město kumulovat různé politické funkce, anebo bude v souvislosti se správou věcí veřejných trestně stíhán.

Program

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Finanční příspěvky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Kontaktujte nás