ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Snaha o revizi nájemní smlouvy s „Lázněmi“ vedla město k výpovědi

V průběhu roku 2016 se Kontrolní výbor, jako iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva města, zabýval Smlouvou o pronájmu nemovitostí ze dne 30. 9. 1994, uzavřenou mezi Městem Františkovy Lázně, jako pronajímatelem, a společností Lázně Františkovy Lázně a.s. (dále jen „Lázně a.s.“), jako nájemcem (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy byly naposledy historické nemovitosti tvořící objekt Lázně I, Lázeňské polikliniky, Plynových uhličitých lázní a pozemky související s těžbou přírodních zdrojů (rašelina a minerální voda). Předmětem smlouvy, a to až do roku 2008, byly také objekty Lázně II a Lázně III, které se staly vlastnictvím společnosti Lázně a.s. v důsledku směny nemovitostí. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou až do roku 2024. Původní sjednané nájemné ve výši 4 mil. Kč ročně bylo v roce 1999 sníženo na částku 2,5 mil. Kč. Aktuální výše nájemného navyšovaná o inflaci činila v roce 2016 celkem 3.065.974,- Kč.

Činností Kontrolního výboru bylo zjištěno, že stávající faktický a právní stav Smlouvy a způsob užívání některých pronajatých nemovitostí není pro město Františkovy Lázně dlouhodobě udržitelný a slučitelný se zákonnými požadavky při hospodaření s městským majetkem. Vzhledem ke stáří Smlouvy a velkému množství jejích dodatků bylo aktuální znění Smlouvy velmi roztříštěné a nepřehledné. Některá ujednání původního znění Smlouvy se v kontextu pozdějších změn Smlouvy mohla jevit jako neurčitá nebo rozporná. To by mohlo znamenat nežádoucí nejistotu ohledně práv a povinností plynoucích ze Smlouvy.

Z obsahu Smlouvy nebylo možné zpětně určit, jakým způsobem a na základě jakých kritérií byla v minulosti stanovena výše nájemného. Za zásadní lze v tomto ohledu považovat výše zmíněné rapidní snížení ročního nájmu v roce 1999 z původních 4 mil. Kč na 2,5 mil. Kč. Ačkoliv mohlo být snížení nájmu kompenzováno závazkem spol. Lázně a.s. vynaložit po dobu trvání nájmu na údržbu, opravy a investice do pronajatých nemovitosí částku nejméně 60 mil. Kč, ztratil tento závazek v kontextu pozdějších změn Smlouvy svůj původní kompenzační význam. Smlouva pak žádným způsobem nestanovila mechanismy kontroly plnění tohoto závazku, ani případné sankce za jeho nesplnění. Pronajaté nemovitosti jsou nájemcem užívány k výkonu jeho podnikatelské činnosti a vyvstává tedy otázka, zda je výše nájemného přiměřená a odpovídá požadavku hospodárnosti.

V souvislosti se Smlouvou bylo dále zjištěno, že některé pronajaté nemovitosti nejsou spol. Lázně a.s. dlouhodobě vůbec užívány a udržovány (objekt Lázně I) nebo jsou užívány v rozporu se sjednaným účelem Smlouvy (parkoviště v objektu Lázně I a prostory v objektu Lázeňské polikliniky). Takové jednání je zcela v rozporu se Smlouvou a městu, jako vlastníku nemovitostí, tak vzniká nevratná škoda na jeho majetku, který by mohl být jinak využit pro potřeby města.

Vedení Františkových Lázní projevilo vůči spol. Lázně a.s. v průběhu roku 2016 opakovaně snahu o vyvolání jednání vedoucích k celkové revizi stávající Smlouvy s cílem řešit hrozící rizika nájemního vztahu a reflektovat (ne)užívání některých pronajatých nemovitostí . To vše s prioritním zájmem města na účelném a hospodárném nakládání se svým majetkem. Opakované snahy města o revizi stávajících, pro město nepřijatelných, poměrů, nebyly ani z části společností Lázně a.s. vyslyšeny, kdy tato odmítla prakticky jakékoliv konstruktivní jednání v této věci. Město tak bylo nuceno v souladu s usnesením IXX. jednání zastupitelstva města ze dne 26. 10. 2016 přistoupit k ukončení Smlouvy výpovědí. Spol. Lázně a.s. k dnešnímu dni odmítla jak důvody výpovědi, tak i předání pronajatých nemovitostí. Celá záležitost tak bude muset být pravděpodobně řešena právní cestou.