ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Povolební vyjednávání – část. I.

Na základě podnětů hnutí PRO a hnutí Fajn Frantovky vstoupila ALTERNATIVA s těmito politickými uskupeními do prvních povolebních jednání na úrovni Františkových Lázní. ALTERNATIVA předem zcela vyloučila jednání s Mlátilíkovým hnutím Sdružení místních a jednání s hnutím ANO nepředpokládá. ALTERNATIVA v rámci jednání jako prvořadou deklarovala svou představu o personálním modelu vedení města a navrhla obecné podmínky pro obsazování jednotlivých radničních funkcí s cílem zajistit městu efektivní a hospodárné řízení založené na vzájemné osobní důvěře zástupců jednotlivých politických uskupení. Prioritou je, aby ve vedení města nedocházelo k nežádoucímu střetu zájmů, neefektivní a neúměrné kumulaci funkcí s jinými politickými funkcemi na úkor práce pro město, a aby se na řízení města nepodílely osoby stižené v souvislosti se správou věcí veřejných trestním stíháním. V rámci jednání ALTERNATIVA od potenciálních koaličních partnerů neobdržela na některé klíčové otázky zcela určité odpovědi ani (proti)návrhy, které by vyhovovaly shora citovaným parametrům, a k dohodě na způsobu vedení města tak mezi stranami zatím nedošlo. ALTERNATIVA současně v otázce personálií a přijetí osobní politické odpovědnosti překvapivě u jednajících politických uskupení a jejich zástupců zaznamenala částečný odklon od jimi před volbami prezentované vůle. Některé pro ALTERNATIVU významné, a mezi stranami částečně sporné, programové záležitosti, jimž by měla ideálně předcházet shoda na personálních otázkách, pak byly zatím projednány pouze okrajově. ALTERNATIVA současně napříč politickými uskupeními důrazně odmítá jakákoliv neoficiální politická jednání a vytváření jakéhokoliv přímého nebo nepřímého nátlaku na kteréhokoliv „alternativního“ zastupitele. ALTERNATIVA je, ať už v pozici koaličního nebo opozičního subjektu, připravena odpovídajícím způsobem hájit a prosazovat její dlouhodobě deklarované hodnoty a programové priority založené zejména na ochraně veřejného zájmu a hospodárném a transparentním chodu města.