ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

DUBNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO

NĚKOLIKANÁSOBNÉ ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ; VYBAVENÍ „MĚSTSKÉ“ ORDINACE PRO ZASTUPITELE MUDr. WIESNERA ZA 1,5 MILIONU

Dne 11. 4. 2024 proběhlo další františkolázeňské zastupitelstvo. Koaliční zastupitelé (Sdružení místních + ANO + O.Skala) schválili ve formě opatření obecné povahy u vybraných nemovitostí v katastru obce zvýšení místního koeficientu pro daň z nemovitých věcí na maximální možnou úroveň „5“. Byť by se zvýšení koeficientu mělo týkat předně pozemků a staveb dlouhodobě neužívaných a řádně „neopečovávaných“, může skokové zvýšení daňového koeficientu pro vlastníky dotčených nemovitostí v konečném důsledku znamenat citelný zásah do jejich vlastnického práva v podobě až několikanásobného navýšení daně z nemovitosti. Ač jsou výnosy z této daně příjmem do rozpočtu města, nelze při vyšším zdanění vybraných nemovitostí zcela rezignovat na zajištění rovného a nediskriminačního přístupu. Vyloučeny tak nemusí být ani případné právní spory města s vlastníky nemovitostí dotčených vyšším zdaněním. Pominout pak také nelze, že řada nemovitostí, kterých by se mělo vyšší zdanění týkat, byly v minulosti v majetku obce, a jejich současný stav je tak mimo jiné i důsledkem dřívějších, namnoze sporných, neúčelných a nehospodárných prodejů městských nemovitostí, aniž by byli jejich noví soukromí vlastníci jakkoliv právně vázáni ohledně budoucího způsobu jejich užívání nebo investic do těchto nemovitostí.

Koaliční zastupitelé rozhodli také o nákupu vybavení pro „městskou“ lékařskou ordinaci v budově zdravotního střediska v hodnotě 1,5 mil. Kč. Diskutabilní byla již samotná koupě ordinace městem v roce 2023 za cca 1 mil. Kč. Ordinace byla pak v tomto roce z rozhodnutí městské rady „pronajata“ ve prospěch obchodní společnosti vlastněné zastupitelem MUDr. Wiesnerem (ANO). Ten by tak měl spolu s ordinací získat do užívání i nově městem pořízené lékařské vybavení. Konkrétní podmínky, za kterých byla ordinace MUDr. Wiesnerovi „pronajata“ (doba a výše nájmu) vedení města zastupitelům opakovaně nesdělilo. Avšak z faktu, že vybavení ordinace v hodnotě 1,5 mil. Kč bude MUDr. Wiesnerovi poskytnuto do užívání bezplatně (výpůjčka), lze dovozovat i bezplatné užívání samotné ordinace. Situace, kdy MUDr. Wiesner, jako koaliční zastupitel, sám hlasoval pro koupi ordinace i jejího vybavení městem, a současně tuto ordinaci užívá pro svou soukromou lékařskou praxi, zakládá na jeho straně nejen bezprecedentní střet zájmů, ale obecně na straně vedení města též důvodné pochybnosti o transparentnosti a hospodárnosti nakládání s městskými financemi.