ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

ČERVENCOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO: VULGARITY MÍSTOSTAROSTY MLÁTILÍKA;

VULGARITY MÍSTOSTAROSTY MLÁTILÍKA; SPORY O VEDENÍ VÝTOPNY; KONTROVERZNÍ ZÁMĚRY PRODEJE MĚSTSKÝCH POZEMKŮ

Dne 18.7. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. Ač mohl jeho relativně krátký program svědčit pro klidný průběh, bylo jednání zastupitelstva místy velmi bouřlivé a nedůstojné. Dělo se tak zejména v důsledku opakovaných osobních útoků a vulgárních vyjádření místostarosty Mlátilíka. Ty směřovaly zejména vůči opozičním zastupitelům JUDr. Heydukovi (PRO) a Mgr. Fialovi (ALTERNATIVA), a to při projednávání stanoviska jednatelky františkolázeňské výtopny (FLV) a také některých diskutabilních záměrů prodeje městských pozemků.

Jednatelka FLV a současně neteř místostarosty Mlátilíka, JUDr. Pupalová, nebyla na jednání zastupitelstva osobně přítomna. Její písemné stanovisko k záležitostem FLV a ke sdělením bývalého jednatele FLV JUDr. Heyduka k provozu výtopny, jež byly předmětem předchozího červnového zastupitelstva, tak bylo zastupitelům pouze přečteno. Zastupitelé současně neměli k dispozici další dokumenty, které jednatelka FLV vedení města doručila a které byly učiněny předmětem jednání.

Koaliční zastupitelé (Sdružení místních + ANO) schválili záměr prodeje části účelové komunikace v ulici „Horní“ v Horních Lomanech (pozemek p.č. 738/1). Cílem by měla být legalizace „černé stavby“ plotu (realizované panem M.V.), jež do účelové komunikace výrazným způsobem zasahuje. Město přitom v tuto chvíli nemá jistotu, zda v důsledku případného prodeje části veřejné cesty bude zajištěn řádný průchod a průjezd k ostatním navazujícím pozemkům jiných vlastníků. I přesto, že v místě trvající protiprávní stav byl způsoben výlučně jednáním stavebníka, očekává se na straně města v rámci řešení situace vynaložení dalších nemalých nákladů, včetně uvažovaného odkupu jiného – „náhradního“ pozemku od stavebníka za účelem zajištění průchodnosti a průjezdnosti cesty.

Koaliční zastupitelé schválili také záměr prodeje více jak dvouhektarového lesního pozemku v městské oblasti „Zátiší“ (pozemek p.č. 947/1), jež byl až doposud na základě pachtovní smlouvy využíván státním podnikem Lesy ČR pro účely „lesní školky“. Ač se nejednalo o bezodkladnou záležitost, byl tento bod zařazen na program zastupitelstva mimořádně a neočekávaně až těsně před jednáním zastupitelstva, aniž by k tomuto bodu byly zastupitelům vedením města poskytnuty jakékoliv relevantní podklady a mohlo být o této věci řádně jednáno a rozhodováno.

Zastupitelstvem bylo projednáno také porušení rozpočtové kázně Městského muzea v souvislosti s vyplácením odměn zaměstnancům muzea v období května až srpna 2022, tj. v době kdy nebyla obsazena funkce ředitele muzea.

Alt. (7-2023)