ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Bude františkolázeňská výtopna opět „městská“..?

Františkolázeňská výtopna je formálně vlastněna společností Františkolázeňská výtopna s.r.o. („FLV“), jejímž 100% a tedy jediným vlastníkem je Město Františkovy Lázně. O záležitostech FLV za město Františkovy Lázně rozhoduje zastupitelstvo města. Až do roku 2010 byla FLV přímým provozovatelem podniku výtopny. FLV byla jednak zdrojem nezanedbatelných příjmů z distribuce tepla a současně také nástrojem města k udržování přijatelné ceny tepla pro odběratele z řad obyvatel a jiných místních subjektů.

Komunální volby 2010 a pronájem výtopny

Po komunálních volbách 2010 (15.–16.10.) bylo dosluhujícím starostou Mlátilíkem záměrně, cestou účelových volebních žalob, oddalováno svolání nového ustavujícího zastupitelstva města. Z důvodu nedodržení zákonné lhůty starostou Mlátilíkem, muselo být nové zastupitelstvo svoláno přímo Ministerstvem vnitra ČR na 22. 12. 2010. Ještě před tím, dne 6. 12. 2010, tedy již měsíc a půl po volbách a tři dny po uplynutí nejzazší zákonné lhůty pro svolání nového zastupitelstva, bylo dosluhující radou města ve složení starosta Mlátilík, místostarostka Průšová, zastupitelé Kapr (Sdružení místních), Pivoňka (ČSSD) a Fircák (KSČM) rozhodnuto o pronájmu výtopny ve prospěch společnosti MH Energo s.r.o. na dobu 10 let. Současně bylo rozhodnuto o odvolání tehdejšího jednatele FLV Ing. Jana Hátle a zvolení nového jednatele Ing. Vladimíra Koláře, do té doby ekonoma FLV. Ještě téhož dne byla nájemní smlouva podepsána. Jednatelem a jediným společníkem společnosti MH Energo s.r.o., která se stala nájemcem výtopny, byl právě Ing. Hátle. Návrh společnosti MH Energo s.r.o. na pronájem výtopny byl přitom městu doručen teprve pouhé tři dny před rozhodnutím o pronájmu a zároveň v době, kdy Ing. Hátle byl stále ještě jednatelem FLV.

Rozhodnutím o pronájmu byl fakticky vyveden provoz výtopny z „rukou“ města do „rukou“ soukromé společnosti za velmi nevýhodných podmínek pro město. Město ztratilo jakýkoliv vliv na provoz výtopny a možnost regulace ceny tepla. O pravých důvodech překotného pronájmu výtopny a případné ekonomické participaci zúčastněných osob na tomto pronájmu můžeme pouze spekulovat. Lze však jen těžko uvěřit tomu, že by Ing. Hátle byl „obdarován“ nájmem výtopny ve prospěch jím vlastněné společnosti (MH Energo s.r.o.) bez jakéhokoliv postranního zájmu tehdejšího starosty Mlátilíka. Vzhledem k okolnostem, které pronájem výtopny provázely a závažnosti jednání, jakým pronájem výtopny nepochybně je, bylo rozhodnutí o pronájmu zcela bezprecedentním excesem dosluhující rady města. Stalo se tak v rozporu s principy hospodárnosti, po uplynutí zákonné lhůty pro svolání nového zastupitelstva, bez existence jakékoliv předcházející diskuse a jakéhokoliv rozumného důvodu z hlediska veřejného zájmu.

Nové vedení města s tehdejší starostkou Malkovskou mělo důvodné pochybnosti o zákonnosti nájemní smlouvy a napadlo tuto smlouvu u soudu. Potenciální „hrozba“ revize nájmu výtopny soudem pak byla jednou z hlavních motivací bývalého starosty Mlátilíka v jeho úsilí o návrat do funkce starosty města. To se mu za přispění „přeběhnuvších“ zastupitelů Ščisláka a Knedlíka podařilo již v březnu 2012 s tím, že jedním z prvních kroků staronového starosty Mlátilíka bylo právě zpětvzetí žaloby na neplatnost nájemní smlouvy.

Komunální volby 2014 a prodej společnosti MH Energo s.r.o.

Také po komunálních volbách v roce 2014 (10.-11.10) dosluhující starosta Mlátilík opětovně prostřednictvím volebních žalob oddaloval svolání ustavujícího zastupitelstva až do 3. 12. 2014. Ještě před tím, cirka měsíc a půl po volbách, převedl Ing. Hátle svůj obchodní podíl ve společnosti MH Energo s.r.o. na společnost KOMTERM a.s. (50%) a německou společnost GETEC AG (50%). Důvodem k prodeji společnosti Ing. Hátlem mohla být jak obava ze ztráty politické přízně, tak obava z očekávané odpovědnosti provozovatele výtopny za její budoucí ekologizaci (viz dále). Koupí obchodní společnosti MH Energo s.r.o., přejmenované následně na KG Energo s.r.o., získali noví majitelé fakticky „pouze“ vstup do trvající nájemní smlouvy na straně nájemce s jistotou jejího trvání „jen“ do roku 2020, a to současně s odpovědnosti za splnění ekologických limitů od roku 2018.

Je tedy nasnadě, že noví majitelé vstupovali do společnosti MH Energo s.r.o. (KG Energo s.r.o.) již od počátku s cílem prosadit opakovaně městu předkládaný záměr provedení ekologizace (rekonstrukce) výtopny, a to za cenu prodloužení stávající nájemní smlouvy o dalších minimálně 15 let. Postupem předchozího vedení města pro to byl vytvořen právní základ právě v podobě trvající, avšak pro město (FLV) velmi limitující a nevýhodné nájemní smlouvy.

Ekologizace výtopny

Výtopna aktuálně využívá technologii dvou fluidních kotlů na hnědé uhlí s možností využití jednoho záložního kotle na zemní plyn. V souvislosti s legislativními změnami, které od roku 2018 zásadně zpřísňují limity vzdušných emisí, vyvstala potřeba modernizace technologie výroby tepla ve výtopně. Jak plyne z nájemní smlouvy, leží primární odpovědnost za splnění nových ekologických limitů na straně stávajícího provozovatele (KG Energo, s.r.o.). Ten je zároveň tvůrcem ceny tepla. I přesto je v zájmu města (FLV), zabezpečit splnění zákonem požadovaných emisních limitů pro případ, kdy by toto nesplnil nájemce.

Dosažení stanovených emisních limitů je v zásadě možné realizací pouze dílčího časově omezeného technologického zásahu do stávající technologie. Náklady na takové dílčí opatření by se pohybovaly v řádu jednotek milionů Kč. Mimo to je třeba do budoucna zajistit komplexní obnovu (rekonstrukci) technologie výtopny, která je z hlediska dlouhodobého provozu nevyhovující a zastaralá. Při komplexní obnově technologie výtopny je pak třeba počítat s náklady v řádech desítek milionů Kč.

V současné době disponuje FLV odbornou studií možných způsobů modernizace výtopny, a to jak z hlediska vhodných technologických řešení, tak z hlediska jejich ekonomické efektivity. Z hlediska právních a ekonomických podmínek by měl být při obnově výtopny preferován návrat města k vlastnímu provozu výtopny prostřednictvím městské společnosti FLV, a to nejpozději po vypršení stávající nájemní smlouvy (2020). Cílem by mělo být vyhledání odpovídajícího partnera (dodavatele) pro rekonstrukci výtopny. Realizace obnovy výtopny by měla být založena na vlastním financování ze strany FLV nebo na finanční participaci vybraného dodavatele. FLV by se tak opětovně stala jak výrobcem, tak distributorem tepla s přímým vlivem na jeho cenu a zisky plynoucí z jeho distribuce.

Při výběru dodavatele nové technologie výtopny by mělo být postupováno nanejvýš transparentně s tím, že celý proces bude třeba podřídit zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k administrativní náročnosti související procedury bude preferováno provedení výběrového řízení externím subjektem, který ponese plnou odpovědnost ze bezchybný a zákonný průběh celého procesu. V duchu výše nastíněného záměru bylo zastupitelstvem města při jeho XXI. jednání dne 21. 12. 2016 přijato usnesení, kterým bylo vedení FLV pověřeno k zahájení jednání směřujících k realizaci záměru obnovy a ekologizace výtopny s cílem obnovení pozice FLV jako přímého dodavatele tepla.