ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

BŘEZNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

ÚPRAVY KLOSTERMANNOVY ULICE ZA 35 MILIÓNŮ; SPORNÉ PŘEVODY MĚSTSKÝCH POZEMKŮ; NÁJEMCEM „MĚSTSKÉ“ ORDINACE ZASTUPITEL WIESNER

Dne 26. 3. 2024 proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. Bouřlivou diskusi vyvolala koaličními zastupiteli (Sdružení místních + ANO + O.Skala) schválená investice do stavebních úprav části Klostermannovy ulice v celkové výši cca 35 mil. Kč. Úpravy by měly zahrnovat nejen obnovu části silnice, ale i vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. Náklady na tuto investici byly oproti původně plánovanému předpokladu (20 mil. Kč) navýšeny skokově o cca 75 % a měly by být v plném rozsahu, tj. bez jakékoliv dotační podpory, kryty z rozpočtu města (investice tvoří cca 1/6 ročního rozpočtu města). Stavební úpravy by se přitom měly týkat „pouze“ několika stovek metrů ulice v okrajové části Františkových Lázní, zahrnující jen několik čísel popisných nemovitostí určených k bydlení (od hranice města dále směrem na Klest). Investice tak vyvolává důvodné pochybnosti o její účelnosti a hospodárnosti. S ohledem na vlastnické poměry k některým nemovitostem navazujícím v dané lokalitě na část silnice mohou být touto investicí mimo jiné sledovány i osobní a soukromé zájmy některých členů vedení města a jejich širších rodin.

Koaliční zastupitelé schválili také z hlediska veřejného zájmu spornou směnu pozemků v ulici Husitská, v jejímž důsledku byla některá, v dané lokalitě veřejně přístupná, parkovací stání převedena do výlučného vlastnictví soukromých osob (P. Staňková a J. Gostík). Sporným je také schválený záměr prodeje části účelové komunikace – obecní cesty – v lokalitě Slatina, kdy takovým prodejem může být dotčen nejen veřejný zájem na zajištění přístupu ke všem na cestu navazujícím pozemkům, ale též územní plán města. Tento záměr byl přitom na program zastupitelstva vedením města zařazen až těsně před jeho jednáním, aniž by měli zastupitelé možnost se s ním s dostatečným předstihem seznámit.

Pochybnosti o transparentnosti a hospodárnosti nakládání s městským majetkem vyvolala také informace kontrolního výboru o pronájmu lékařské ordinace, umístěné v budově františkolázeňského zdravotního střediska, ve prospěch obchodní společnosti vlastněné zastupitelem MUDr. Wiesnerem (ANO). S ohledem na technický stav a roztříštěné (spolu)vlastnictví budovy zdravotního střediska vyvolala diskuse již samotná koupě ordinace městem v roce 2023 za cca 1 mil. Kč. Ač vedení města zdůvodnilo nákup ordinace podporou lékařské péče ve městě, pak ta měla předně směřovat vůči mladým začínajícím lékařům. MUDr. Wiesner se tak, jako koaliční zastupitel, jež sám dříve hlasoval pro nákup ordinace, a současně jako člen kontrolního výboru, který přezkoumával rozhodnutí rady města o pronájmu ordinace, ocitá minimálně v silném střetu zájmů. Konkrétní podmínky, za kterých byla ordinace pronajata, vedení města ani členové kontrolního výboru přitom zastupitelům nesdělili.