ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

BŘEZNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

VÝMĚNA ZASTUPITELŮ ZA HNUTÍ PRO; NIŽŠÍ VALORIZACE NÁJEMNÉHO Z MĚSTSKÝCH POZEMKŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR; VÝKUP POZEMKU PRO PODCHOD DO ŽÍROVIC; NEPŘEDPOKLÁDATELNÉ TERMÍNY PŘÍŠTÍCH ZASTUPITELSTEV

Dne 8.3. proběhlo jednání františkolázeňského zastupitelstva. Jednalo se o první jednání v plné režii v lednu nově ustaveného vedení města ve složení starostka Průšová, místostarosta Mlátilík a místostarosta Skala . Hned v úvodu jednání bylo přistoupeno ke složení zastupitelského slibu nového zastupitele JUDr. Heyduka (hnutí PRO), který v zastupitelstvu nahradil odstoupivší zastupitelku D. Moosovou.

Hlasy koaličních zastupitelů (Sdružení místních + ANO + O.Skala) došlo ke zrušení již dříve stanoveného
půlročního plánu zasedání zastupitelstva. Ač nové vedení města deklarovalo zájem na četnějším scházení se zastupitelů, konkrétní termíny jednání předem nestanovilo s tím, že zastupitelstvo by mělo být v budoucnu svoláváno nahodile dle potřeby vedení města. Pravidlem, podobně jako v případě březnového zastupitelstva, by mělo být i nadále konání zastupitelstva v poledních nebo brzkých odpoledních hodinách. Ač byl tento záměr zdůvodněn omezenou pracovní dobou vedení města a městských úředníků, může tato včasná nepředvídatelnost termínů konání zastupitelstva, tím spíše pokud by se tak dělo v poledních časech, nepochybně ztížit a omezit účast jak opozičních zastupitelů, tak i veřejnosti na zastupitelstvu.

Těsnou většinou hlasů koaličních zastupitelů došlo také ke snížení valorizace (navýšení) nájemného z městských pozemků a nebytových prostor, která měla původně odpovídat míře inflace za předchozí období ve výši cca 15%. Pro rok 2023 tak dojde k navýšení nájemného pouze o 3,7%. K přijetí tohoto návrhu přitom došlo až po opakovaném hlasování v závěru zastupitelstva (již v nepřítomnosti opozičních zastupitelů), když na původních návrzích ve věci valorizace nájemného se nedokázali koaliční zastupitelé shodnout. Podobně se koalice neshodla ani na volbě uvolněné pozice člena kontrolního výboru.

Zcela jednomyslně pak zastupitelé schválili odkup pozemku pro účely realizace podchodu do Žírovic pod
obchvatem Františkových Lázní.
Alt. (3-2023)