ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Autocamp „Amerika“ má nového nájemce

Novým nájemcem Autocampu „Amerika“ ve Františkových Lázních se stala společnost ALGON, a.s. Nájem byl sjednán na dobu deseti let s účinností od 7. 4. 2016. Nový nájemce jako jediný z uchazečů splnil zcela podmínky výběrového řízení.

Počátkem tohoto roku Františkovy Lázně s konečnou platností uspěly ve sporu s posledním nájemcem Autocampu „Amerika“. Ten dle soudního rozhodnutí autocamp vyklidil a předal městu. Koncem února pak Františkovy Lázně zveřejnily záměr pronájmu Autocampu „Amerika“ na dobu deseti let včetně podmínek výběrového řízení na nového nájemce. Hlavním kritériem výběru nájemce byla jednak výše ročního nájemného a dále pak výše investic do autocampu, k jejichž provedení by se budoucí nájemce ve prospěch města po dobu trvání nájmu (10 let) zavázal. Jednou z podmínek pro účast zájemců ve výběrovém řízení bylo mimo jiné doložení tzv. bankovní záruky. Ta měla obecně zajistit solventnost budoucího nájemce a zároveň městu poskytnout jistotu, že veškeré závazky budoucího nájemce k úhradě nájemného a provedení investic budou naplněny.

Nabídku do výběrového řízení podali celkem tři uchazeči: společnosti ALGON, a.s., DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. a pan Vojtěch Matoušek. Společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., formálně vlastněná a řízená Romanou Mlátilíkovou, byla ve výběrovém řízení zastupována jejím manželem, Ivo Mlátilíkem – bývalým starostou a současným zastupitelem Františkových Lázní. Vojtěch Matoušek je pak bývalým nájemcem Autocampu „Amerika“, který získal autocamp do nájmu v roce 2014 právě z rozhodnutí bývalého starosty města Ivo Mlátilíka.

Z uvedených uchazečů splnila bez výhrad všechny podmínky pro účast ve výběrovém řízení pouze společnost ALGON, a.s. Společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. a pan Matoušek, ačkoliv jim byly podmínky výběrového řízení známy, předložili své nabídky aniž by současně doložili požadovanou bankovní záruku. Ta by měla být mimo jiné zárukou jejich solventnosti a potvrzením vážnosti jejich nabídek. Nabídky těchto uchazečů byli proto bez ohledu na jejich obsah vyloučeny z dalšího hodnocení v rámci výběrového řízení. Na základě jediné řádně učiněné a úplné nabídky tak byla za nájemce Autocampu „Amerika“ vybrána společnost ALGON, a.s. Ta se dle své nabídky zavázala k ročnímu nájemnému ve výši 250.000,- Kč a k provedení investic po dobu trvání nájmu ve výši 2.500.000,- Kč.

Účastníci, jejichž nabídky byly z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení vyloučeny, podali proti tomuto postupu námitky s tím, že jimi učiněné nabídky, ačkoliv nesplňovaly všechny stanovené podmínky, byly jinak v hodnotících kritériích vyšší, než u vítězného uchazeče. Nabídky těchto účastníků však nebyly od počátku úplné, neobsahovaly požadovanou bankovní záruku a nemohlo k nim být tedy vůbec přihlédnuto. V případě těchto nabídek, tj. při absenci požadované bankovní záruky, by město nemělo předem zaručeno, že v případě prodlení uchazeče s úhradou navrhovaného nájemného a s provedením navrhovaných investic by tyto závazky nájemce byly v budoucnu v plném rozsahu skutečně uspokojeny a že by se jich nemuselo případně domáhat právní cestou. Bankovní záruka měla ve výběrovém řízení mimo jiné eliminovat právě také předkládání účelově nadhodnocených nabídek s cílem získat výhodnější postavení na úkor ostatních uchazečů. Požadavek na doložení bankovní záruky tedy obecně posiluje hospodárnost jednání na straně města a byl v tomto případě zcela legitimní.

S ohledem na vědomé nedoložení bankovní záruky, jako jedné z podmínek výběrového řízení , panem Matouškem a společností DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., lze mít pochyby o vážnosti jimi učiněných nabídek a jejich účast ve výběrovém řízení považovat za účelovou s cílem narušit řádný průběh výběrového řízení.

Je vhodné dodat, že v roce 2014, již po komunálních volbách, pronajal Ivo Mlátilík, jako tehdejší starosta města, Autocamp „Amerika“ právě panu Matouškovi, a to na dobu fakticky dvaceti let za roční nájemné ve výši „pouhých“ 150.000,- Kč bez závazku k jakýmkoliv investicím po dobu trvání nájmu. To vše i přesto, že pan Matoušek učinil ve výběrovém řízení prokazatelně nejméně výhodnou nabídku. Z iniciativy současného vedení města byla tato nájemní smlouva soudem shledána jako neplatná. Nezákonným užíváním autocampu panem Matouškem mohla městu vzniknout statisícová škoda.