ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Autocamp „Amerika“ je stále předmětem sporů

Františkolázeňský Autocamp „Amerika“ byl v průběhu roku 2016 opakovně předmětem zájmu komunálního dění. Nejdříve se podařilo novému vedení města získat soudní cestou Autocamp zpět od bývalého nájemce, Vojtěcha Matouška, který jej užíval neoprávněně. Následně byl za účasti bývalého nájemce a firmy spřízněné s bývalým starostou města, Ivo Mlátilíkem, ve výběrovém řízení vybrán nový nájemce Autocampu. Výběrové řízení a nově uzavřená nájemní smlouva byly vzápětí z nelibosti neúspěšných účastníků výběrového řízení napadeny u soudu. Bývalý starosta Mlátilík, který nijak neskrývá svůj zájem na provozu Autocampu, současně poslal na františkolázeňskou radnici policii.

Neplatnost nájemní smlouvy

Nový Autocamp byl postaven v roce 2011 během působení bývalého starosty Mlátilíka za cenu 40 milionů korun na místě původního autocampu, který zanikl v 90. letech. Účelnost této investice byla od počátku sporná. Dlouho se nedařilo najít pro Autocamp nájemce, ten tak byl po nějakou dobu provozován prostřednictvím Františkolázeňské výtopny.

Ještě krátce po komunálních volbách 2014 pronajal ve funkci končící starosta Mlátilík Autocamp jeho blízkému známému, Vojtěchu Matouškovi. Nájem byl sjednán na dobu fakticky dvaceti let za nájemné pouhých 150.000,- Kč ročně se zpětnou roční splatností a s omezenou možností výpovědi. K uzavření smlouvy s panem Matouškem došlo i přesto, že ten ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku na pronájem ze všech zájemců.

Stávající vedení Františkových Lázní bylo přesvědčeno o neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené s panem Matouškem a domáhalo se vyklizení Autocampu soudní cestou. V lednu 2016 byla smlouva soudem shledána jako nezákonná a prohlášena za neplatnou a bývalý nájemce musel Autocamp vyklidit. Neoprávněným užíváním Autocampu bývalým nájemcem mohla být městu způsobena škoda v řádech statisíců korun.

Nový nájemce

V únoru 2016 vypsaly Františkovy Lázně výběrové řízení na pronájem Autocampu na dobu deseti let. Novým nájemcem Autocampu se s účinností od 7. 4. 2016stala společnost ALGON, a.s., která jako jediná z uchazečů splnila zcela podmínky výběrového řízení. Hlavním kritériem výběru nájemce byla výše ročního nájemného a dále výše investic do Autocampu, k jejichž provedení by se budoucí nájemce ve prospěch města po dobu trvání nájmu zavázal. Jednou z podmínek pro účast zájemců ve výběrovém řízení bylo mimo jiné doložení tzv. bankovní záruky. Ta měla obecně zajistit solventnost budoucího nájemce, eliminovat předkládání účelově nadhodnocených nabídek a zároveň městu poskytnout jistotu, že veškeré závazky budoucího nájemce jak k úhradě nájemného, tak k provedení investic budou skutečně splněny.

Nabídku do výběrového řízení vedle společnosti ALGON, a.s., podali také společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. a pan Vojtěch Matoušek, tj. bývalý neoprávněný nájemce Autocampu. Společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., formálně vlastněná manželkou bývalého starosty Mlátilíka, byla ve výběrovém řízení zastupována přímo Ivo Mlátilíkem. Společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. a pan Matoušek předložili své nabídky, aniž by současně doložili požadovanou bankovní záruku. Ta by měla být mimo jiné zárukou jejich solventnosti a potvrzením vážnosti jejich nabídek. Nabídky těchto uchazečů byly proto bez ohledu na jejich obsah vyloučeny z dalšího hodnocení v rámci výběrového řízení. Za nájemce Autocampu byla vybrána společnost ALGON, a.s., která se zavázala k ročnímu nájemnému ve výši 250.000,- Kč a k investicím do Autocampu ve výši 2.500.000,- Kč.

Účastníci, jejichž nabídky byly z důvodu nesplnění podmínek výběrového řízení vyloučeny, podali sice jinak v hodnotících kritériích vyšší nabídky, než u vítězný uchazeč. Avšak nabídky těchto uchazečů nebyly od počátku úplné, neobsahovaly požadovanou bankovní záruku a nemohlo k nim být tedy vůbec přihlédnuto. S ohledem na vědomé nedoložení bankovní záruky, jako jedné z podmínek výběrového řízení, panem Matouškem a společností DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., lze mít pochyby jak o jejich potenciální solventnosti, tak o vážnosti jimi učiněných nabídek.

Trestní oznámení a soudní řízení

Vojtěch Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., napadli výběrové řízení a nově uzavřenou nájemní smlouvu na Autocamp u soudu. Soudní řízení aktuálně probíhá u Okresního soudu v Chebu. Bývalým starostou Mlátilíkem byl současně podán podnět Policii ČR pro prošetření průběhu výběrového řízení na nového nájemce Autocampu. Kromě prvotních úkonů a šetření policie v místě františkolázeňské radnice, neučinily orgány činné v trestním řízení v této věci k dnešnímu dni žádné jiné úkony, které by vedly k jakémukoliv trestnímu stíhání. Probíhající soudní spor nemá sám o sobě jakýkoliv vliv na faktický provoz Autocampu novým nájemcem. Nový nájemce však může být z důvodu výše naznačených účelových postupů bývalého nájemce a bývalého starosty Mlátilíka, bohužel k neprospěchu města, jako vlastníka Autocampu, limitován nejistotou v provádění zamýšlených investic do Autocampu a nepřímo tak i ve zkvalitňování poskytovaných služeb.