ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

STŘÍPKY ZE ZÁŘIJOVÉHO FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉHO ZASTUPITELSTVA:

KONTROVERZNÍ PRODEJ OBECNÍ CESTY; REKONSTRUKCE SADOVÉ KAVÁRNY; ODSOUZENÍ MÍSTOSTAROSTY MLÁTILÍKA K NÁHRADĚ ŠKODY; SNÍŽENÍ CENY TEPLA; ŘEDITEL DIVADLA POVEDE I MUZEUM

Dne 12.9. proběhlo další jednání františkolázeňského zastupitelstva. Na úvod jednání byla jednatelkou
Františkolázeňské výtopny, JUDr. Pupalovaou, zastupitelům sdělena informace o chystaném snížení ceny tepla s účinností od října tohoto roku, a to cca o 130,- Kč, resp. 150,- Kč za GJ v závislosti na typu odběratele. Zastupitelům byl současně představen nově zvolený předseda dozorčí rady výtopny Ing. Kříž.

Po živé diskusi byl těsnou většinou hlasů koaličních zastupitelů (Sdružení místních + ANO + O.Skala) schválen prodej části účelové komunikace v Horních Lomanech (pozemek p.č. 738/1). Město tímto prodejem, který je v rozporu s územním plánem města, fakticky zlegalizuje „černou stavbu“ plotu (realizovaného panem M.V.), jež do obecní cesty výrazným způsobem zasahuje a znemožňuje její plnou průchodnost a průjezdnost k ostatním navazujícím pozemkům jiných vlastníků. I přesto, že v místě trvající protiprávní stav byl způsoben výlučně jednáním stavebníka, zastupitelé současně schválili koupi „náhradního“ pozemku od stavebníka, o který by měla být v tuto chvíli zastavěná obecní cesta rozšířena. Ani to však nemusí v budoucnu zajistit řádnou průchodnost a průjezdnost cesty a soulad jejího užívání s územním plánem města.

Těsnou většinou koaličních zastupitelů byl schválen také záměr rekonstrukce objektu Sadové kavárny. Zatímní náklady na přípravné práce a projektovou dokumentaci, včetně nákladů na administraci zadávacího řízení, by měly činit bezmála 2,5 mil. Kč s tím, že samotná rekonstrukce Sadové kavárny je předpokládána v rozsahu až několika desítek miliónů korun.

Zastupitelé obdrželi informaci o pravomocném odsouzení místostarosty Mlátilíka k náhradě škody způsobené městu ve výši cca 215.000,- Kč. Škoda městu vznikla v souvislosti s nezákonným a nevýhodným pronájmem Autocampu „Amerika“ z rozhodnutí tehdejšího starosty Mlátilíka v roce 2014 jeho blízkému známému Vojtěchu Matouškovi. Ten s městem následně v této souvislosti vedl opakované soudní spory, v jejichž důsledku mu muselo město vyplatit více jak 600 tis. Kč (V.Matoušek původně nárokoval cca 5,5 mil. Kč). V.Matoušek je přitom členem a opakovaně též kandidátem místního hnutí ANO v komunálních volbách, členem dozorčí rady Františkolázeňské výtopny a současně jedním ze zástupců města v dozorčí radě CHEVAKu.

Zastupitelé obdrželi také informaci, že vedením františkolázeňského Městského muzea, jako příspěvkové
organizace města, byl s účinností od srpna tohoto roku (po předchozí rezignaci ředitele muzea A.Česala) pověřen Arnošt Němec. Ten je přitom současně ředitelem Městského kulturního střediska (divadlo), tj. jiné příspěvkové organizace města. Vedení muzea vedle samotných muzejních expozic zahrnuje i správu hradu Seeberg a přírodní rezervace SOOS. Není bez významu, že A.Němec pravidelně kandiduje za místní hnutí ANO v komunálních volbách. Při neobsazenosti vedoucí funkce příspěvkové organizace města by měl být vedením takové organizace dočasně (tj. do doby obsazení vedoucí funkce řádně vybraným kandidátem) zpravidla pověřen jiný zaměstnanec této organizace. Trvalá kumulace vedoucích funkcí jednou osobou současně v několika organizacích města je jak z politického hlediska (střet zájmů), tak i z manažerského hlediska (vedení několika různorodých a obsáhlých agend + ne/dostatečná odborná způsobilost) krajně nežádoucí a nedůvodná. To, zda se v případě tohoto konkrétního opatření jedná více o zájem současného vedení města na kumulovaném vedení dotčených městských organizací prostřednictvím jediného, politicky nikoliv nezávislého, a tedy nadmíru loajálního, pracovníka, nebo o ryze svobodnou vůli A.Němce (odpovídalo by to vskutku velmi vysokým osobním ambicím) lze vskutku jen obtížně soudit. Není to první případ dosazení současnému vedení města politicky spřízněné a aktivní osoby do vedoucí funkce městské příspěvkové organizace (viz nedávná změna na postu ředitele/ky Základní školy).

Alt. (9-2023)