ALTERNATIVA

Kategorie

Sdílení je aktem lásky

Facebook
Twitter

Od října 2016 se mění podmínky pro udělování výjimek z doby nočního klidu

Dle zákona o přestupcích se dobou nočního klidu rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V praxi se běžně řada společenských a kulturních akcí, ať už pořádaných přímo obcí nebo jinými osobami, koná i po 22. hodině. Dosud platilo, že výjimky z dodržování nočního klidu povolovala případ od případu rada obce.


Dle novely přestupkového zákona s účinností od 1. října 2016 již nebudou mít obce možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu volně případ od případu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu. Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit pouze s předstihem v textu obecně závazné vyhlášky. Dobu nočního klidu tedy budou moci obce regulovat stále, nově však pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky.


Výjimky z doby nočního klidu tak budou muset být předem schváleny zastupitelstvem obce a určeny v obecně závazné vyhlášce. Výjimky mohou být ve vyhlášce stanoveny různým způsobem, např. konkrétním datem, datovatelným obdobím nebo specifikací události, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné.


Je třeba zdůraznit, že konání jakýchkoliv kulturních, společenských, nebo i rodinných akcí není obecně v ČR nijak omezeno nebo čímkoliv podmíněno. Zákon o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny. Pokud tedy pořadatelé těchto akcí respektují dobu nočního klidu a neobtěžují ostatní občany hlukem, lze tyto akce konat i po 22. hodině. K pořádání takových akcí či různých oslav tedy není třeba souhlasu obce ani ohlášení konání této akce obci.


Pokud se však jedná o akci, při níž by mohlo docházet k činnostem, které by mohly narušit noční klid (typicky např. hlasitá hudba, pyrotechnika atp.) a tato akce není uvedena v obecně závazné vyhlášce jako výjimka z doby nočního klidu, měl by pořadatel takové akce po 22. hodině akci omezit tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Pokud se jedná o akci, která je vymezena v obecně závazné vyhlášce může tato akce i po 22. hodině pokračovat způsobem, který by mohl narušovat noční klid.


Pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání jakékoliv akce, u které je předpokládán zásah do nočního klidu a která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem by měl nahlásit tuto skutečnost obci. Zastupitelstvo pak může na svém nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit.