o nás       aktuality       kauzy ve FL       o vedení města       co se říká       malý Tilík       historie Františkových Lázní

 

O Vedení města

Jak se v zastupitelstvu hlasuje
Zastupitelstvo města, výbory
Záznam z jednání zastupitelstva FL - srpen 2012
Mlátilík na bilboardu
Malíř na radnici
Námitka proti zápisu z jednání ZM dne 30.11.2009
Návrh na odvolání I.M. z funkce starosty
Žadatelé o granty z rozpočtu města na rok 2013
Nábytek pro vedení města Františkovy Lázně za 1.179.439,- Kč!
Město Františkovy Lázně rozdalo granty pro rok 2014 ve výši skoro 1.100.000,- Kč.
   Byly tyto prostředky vynaloženy účelně a spravedlivě?
Působení Ivo Mlátilíka ve funcki starosty Františkových Lázní (v období od dubna 2012)
Odpověď města Fr. Lázně: výdaje za právní služby - advokát JUDr. Janků

jak se v zastupitelstvu hlasuje

Panoptikum FL

Po sprosté zradě vlastních spolustraníků a občanů – voličů ODS, zapojili se podplacení, bezcharakterní zrádci Knedlík a Sčislák pilně do práce po boku svého nového guru... Poctivě s ním a jeho spolkaři hlasují, ani jednou nevynechají. Sčislák byl uplacen židlí místostarosty, Knedlík obdržel teplé místečko v AVE, ve firmě, které radní za vedení I.Mlátilíka prodali někdejší Technické služby. Těsně po volbách v r.2010 nemohl Knedlík přijít Mlátilíkovi na jméno, pomlouval ho a kritizoval. Totéž praktikoval I.Mlátilík směrem ke Knedlíkovi, Sčisláka pak nazval zlodějem a obvinil ho z podvádění na zakázce pro město, kde se měl Sčislák údajně podvodně obohatit na úkor městské poklady. Dnes se všichni tři objímají a dojímají, líbánky nejsou vyloučené...

Panoptikum FL

Tady se Knedlíkovi asi nechtělo moc do hlasování, Sazimová-Průšová ho ale sleduje ostřížím zrakem, aby snad nešvindloval... Jen tu pazouru pěkně zvedni, Romane!
Zastupitelka paní E.Chromá má velkou odvahu, že si vedle zkorumpovance sedla tak blízko beze strachu, že se o něj ušpiní...

Panoptikum FL

Mohlo by se zdát, že jeden z nejčestnějších mužů našeho městečka, skromný a nepodplatitelný pan Sčislák, kterého si pan Mlátilík vybral za místostarostu zřejmě pro jeho nekompromisní povahu, s níž dokázal zmlátit sousedku v domě kde bydlel (za což byl i odsouzen), si na jednání zastupitelstva vytírá zrak.

Panoptikum FL

Pravda je ovšem taková, že pan Sčislák vytřel zrak všem voličům... O Knedlíkovi ani nemluvě...Zastupitelstvo města, výbory

Kontakty zastuptelstva města na oficiálních stránkách FL

Záznam z jednání zastupitelstva FL - srpen 2012


Pan Mlátilík se opravdu umí chovat !? Začíná gradovat v 6 min:18 sek

Mlátilík na bilboardu

Mlátilík na bilboardu

Malíř na radnici

Sčislák úředníkem

Tak takovýmto způsobem se Mlátilíkem dosazený náhražka místostarosty, zrádce všech voličů ODS, kolegů z ODS a koaliční strany ALTERNATIVA, bezpáteřní s. Ščislák, prezentuje na radnici v našem městě. V této kanceláři pracoval cca 15 měsíců po řádných komunálních volbách v roce 2010 místostarosta Ing. Šnajdauf. Po loňském puči na radnici, na němž se s. Ščislák zásadním způsobem podílel společně s kumpány Knedlíkem a Mlátilíkem, byla kancelář jako jidášský groš spolu s funkcí místostarosy přidělena v přímém rozporu s výsledky komunálních voleb ve Frant. Lázních zkorumpovanému zastupiteli Ščislákovi (pán za odměnu povýšil). Je pravděpodobné, že zde vyučený malíř pokojů Ščislák bude míchat barvy na „obílení“ prapodivných, Mlátilíkem naplánovaných "investičních akcí" (co jiného by malíř mohl v kanceláři dělat ?). Je rovněž možné, že se zde budou připravovat výběrová řízení na přidělování investičních zakázek pro město podobné akcím z nedávné minulosti, jako byla např. dotovaná akce „Oprava fasády objektu Luisiných lázní“. Tato zakázka byla koncem minulého volebního období přidělena jistě ne náhodou malířské firmě p. Ščisláka. Za její předražení a nutné vrácení části dotací iniciované po volbách Ivo Mlátilíkem byl Ščislák samotným Mlátilíkem označen veřejně za dotačního podvodníka. Nyní je vše zapomenuto. Vždyť po puči na radnici byl rozhodujícím Ščislákovo hlasem instalován do funkce starosty města opět Ivo Mlátilík ! Takže korupční zastupitelé Ščislák, Mlátilík a Knedlík nyní hlasují ve všem jednotně, společně a nerozdílně…Mnoho občanů – voličů ODS s programem zásadní změny ve vedení radnice se ptá, jak je to možné a co na to říká svědomí zastupitelů za ODS Ščisláka a Knedlíka… mají vůbec nějaké ?!
Jedno je však jisté. Občané, mějte se na pozoru a vyhlášení s. Ščisláka v tom smyslu, že On je Zákon, neberte na lehkou váhu. Po vstupu do jeho malířské dílny mu neodmlouvejte a ve všem s ním souhlaste. Milan je pruďas a v případě, že mu nebudete po vůli, zmydlí vás malířskou štětkou. Podobně, jako před časem zmlátil spoluobčanku, která se mu nehodlala podvolit, paní Ornstovou, za což byl Okresním soudem v Chebu po právu odsouzen k podmíněnému trestu. Konečně, můžeme očekávat, že s těmito zkušenostmi a vyznamenáním se ostřílený kozák Ščislák brzy ujme i vedení obecní policie. Pak konečně jeho vyhlášení o tom, že on je nad zákon, dostane ten správný šmrnc... A bude vymalováno !Námitka proti zápisu z jednání ZM dne 30.11.2009

 
Ing. František Šnajdauf
Pod lipami 223/5
35101 Františkovy Lázně

Městský úřad Františkovy Lázně
Sekretariát
Materiál pro jednání ZM dne 16.12.2009

Ve Františkových Lázních dne 9.12.2009

Věc:
Vznesení námitky proti zápisu z jednání ZM dne 30.11.2009
Vznáším tímto námitku proti zápisu z výše uvedeného jednání ZM z následujících důvodů:
 • v bodě 3. Zápisu není uvedeno, že předkladatel Ing. Šnajdauf předložil všem zastupitelům a tajemníkovi MÚ ing. Jiřinovi písemné vyjádření odboru Ministerstva vnitra v Praze č.j. MV-42484-2/ODK-2009 k žádosti o stanovisko k problematice oprávnění člena zastupitelstva obce seznámit se s obsahem zvukového záznamu ze zasedání zastupitelstva, že materiál úzce souvisí s předloženým návrhem na usnesení a co se týče obsahu, dává za pravdu předkladateli
 • v bodě 4e) Zápisu není odpovězeno předkladatelem na otázku, jaký vztah má společnost Lázně F. Lázně a.s. k Hotelu Zátiší a.s., resp. nyní po změně názvu k Hotelu Luisa
 • v bodě 6. Zápisu není citováno sdělení pana Kapra jako odpověď na otázku p. Šnajdaufa související s předkládanými materiály k bodu 3. (zvukové záznamy z jednání ZM).
Za doplnění zápisu a pochopení předem děkuji.

Ing. František Šnajdauf, zastupitel

Příloha: kopie vyjádření MV č.j. MV-42484-2/ODK-2009

 


 

Městský úřad Františkovy Lázně

Materiál č.:

Návrh na usnesení
Města Františkovy Lázně
Podklad pro jednání zastupitelstva města
konaného dne 24.4.2013

Věc: Návrh na odvolání Ivo Mlátilíka z funkce starosty města

Předkládá: Ing. František Šnajdauf, Zastupitel města

Zastupitelstvo města ve Františkových Lázních

projednalo:

návrh na odvolání zastupitele Ivo Mlátilíka z funkce starosty Města Františkovy Lázně

zjišťuje, že:

 • dne 28.3.2012 byl usnesením Zastupitelstva města F.L. (dále jen ZM) zvolen do funkce starosty města po prohraných demokratických volbách v r. 2010 opětovně zastupitel Ivo Mlátilík z volební strany „Sdružení místních“ (při úzké součinnosti se dvěma zastupiteli z kandidátky ODS M. Ščisláka a R. Knedlíka) po předchozím odvolání celého vedení města zvoleného na ustavujícím jednání ZM dne 22.12.2010 (starostky Lenky Malkovské z volební strany ODS a dvou místostarostů Františka Šnajdaufa z volební strany ALTERNATIVA a Romana Knedlíka z volební strany ODS)
 • po ročním působení I. Mlátilíka ve funkci starosty města lze jednoznačně konstatovat, že p. Mlátilík pokračuje v nehospodárných a netransparentních aktivitách při správě majetk našeho města při současném velmi kontroverzním řízení veřejných jednání ZM; aktivity I. Mlátilíka jsou navíc v tomto volebním období umocněny skutečností, že při počtu pouze 11 zastupitelů (odsouhlaseném usnesením ZM v závěru min. volebního období na návrh p. Mlátilíka pouze zastupiteli za Sdružení místních a zastupitelem J. Hanou) nelze zvolit Radu města a většina jejích pravomocí přechází podle Zákona o obcích v platném znění na starostu města - tedy nyní bohužel opět na p. Mlátilíka zvoleného do funkce starosty jeho korupčními praktikami; této situace I. Mlátilík zneužívá mj. k prosazování osobních zájmů
 • namátkou lze uvést příklady rozhodování pana Mlátilíka ve funkci starosty bez spolurozhodování ostatních zastupitelů, jako např. nelegální pokácení vzrostlých zdravých stromů v ulici Máchova v centru F.L. (stromy bezprostředně sousedily s pozemky ve vlastnictví společnosti CPI - National str a.s., která je prokazatelně Mlátilíkem ovládána; výpověď nájemci a demolice areálu přírodního divadla - věc v osobním majetkovém zájmu I. M. a jemu spřízněných podnikatelských subjektů vlastnících nemovitosti či podnikajících v blízkém okolí přírodního divadla (kroky směřující k budoucímu odprodeji části těchto lukrativních pozemků - na demolici divadla a revitalizaci místa navazují aktuálně další veřejné zakázky); výpověď tenisovému klubu z areálu tenisových kurtů - následovalo zmanipulované výběrové řízení na nový pronájem tenisových kurtů ve prospěch „přátel“ L. Spáčila a M. Průši (manžel zastupitelky L. Průšové, dříve Sazimové ze stejné volební strany) - pronájem areálu fakticky na 20 let; ze strany nových nájemců došlo k účelovému založení nového klubu (občanské sdružení) se sídlem na adrese trvalého bydliště I. Mlátilíka, který svým rozhodnutím následně poskytnul grant novému občanskému sdružení ve výši 25.000,- Kč; zpětvzetí žaloby na neplatnost kontroverzní nájemní smlouvy mezi Františkolázeňskou výtopnou s.r.o. ( jejíž novou jednatelkou se stala neteř I. Mlátilíka JUDr. V. Pupalová) a MH Energo s.r.o. uzavřené na 10 let za spekulativní cenu a podmínek ve smlouvě stanovených – pro město nevýhodná nájemní smlouva byla sjednána na konci minulého funkčního období I.M. v době po prohraných komunálních volbách, tj. bez příslušného politického mandátu k uzavření takovéto smlouvy; nový Územní plán Města F.L. připravený koncem r. 2011 ke schválení se má vrátit do podoby, kterou 4 roky připravoval a zobchodoval I.M.; areál Autocampingu Amerika – zcela nesmyslná a nenávratná investice za cenu 39,1 mil. Kč - byl od října 2012 pronajat účelově a netransparentně společnosti Františkolázeňská výtopna s.r.o. (100 % vlastníkem je Město F.L., jednatelka společnosti je neteří I.Mlátilíka) na dobu 10 let s možností prodloužení o dalších 10 let (do roku 2032) za sjednané nájemné v prvních 3 letech Kč 12 tis./rok (!!!), v období prvních deseti let obdrží městská kasa v průměru výši Kč 61.333,- /rok;
 • dále lze uvést příklady nehospodárných prodejů nemovitostí v majetku města, např. prodej areálu technických služeb F.L. společnosti AVE Františkovy Lázně s.r.o. - areál byl v roce 2012 přednostně prodán jedinému zájemci spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. – dosavadnímu nájemci areálu platícímu do té doby cca 3x nižší nájemné/ rok ve srovnání s tržní cenou (bez realizace předchozího výběrového řízení na služby pro město) za spekulativní cenu pod tržní hodnotou prodaných nemovitostí 19 mil. Kč - náklady na výstavbu nového areálu technických služeb před cca 10 lety činily cca 30 mil. Kč (bez pozemků); město F.L. tak nadále platí spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. předraženou cenu za poskytování technických služeb; prodej areálu Domu dětí a mládeže RENETA v Žirovicích (Dům dětí, volnočasové aktivity, dětské tábory atp.) - areál zahrnující rozsáhlé pozemky, sportovní hřiště, dvoupatrovou vilu a chatky prodán za spekulativní cenu 2.550.000,- Kč Ing. Rostislavu Marečkovi; spekulativní prodeje pozemků Ing. Haně Hrdinové, vedoucí odboru správy majetku MÚ FL, v rozsahu 30.975 m2, a Bc. Dagmar Valeškové, úřednici stavebního odboru MÚ FL, v rozsahu 56.234 m2 a 872 m2, vždy za cenu pouhých 10,- Kč/m2; kontroverzní prodeje dalších nemovitostí (pozemky) z majetku města za období duben 2012 až březen 2013 v rozsahu celkem 130.858 m2 aj.

Navrhovatel jménem všech kandidátů z volební strany ALTERNATIVA konstatuje, že odklon některých zastupitelů z řad ODS od programových zásad volební strany, za kterou byli do ZM zvoleni, je neospravedlnitelný a ostudný. Zastupitelé dočasně hospodaří nikoliv s majetkem svým, ale s majetkem občanů našeho města. Nabízí konstruktivní dialog se všemi kandidáty stran ODS a ALTERNATIVA o změně osoby ve funkci starosty města./p>

schvaluje:

odvolání zastupitele Ivo Mlátilíka z funkce starosty Města Františkovy Lázně.

 


Žadatelé o granty z rozpočtu města na rok 2013

žadatel žádost č. ze dne celoroční/jednorázová název akce termín akce požadovaná částka poskytnutá částka
Petr Chlumský 2/2013 - 6.12.2012 celoroční Olympijské hry a další mezinárodní závody 20.000,- x
Futsal Team Fr. Lázně 6/2013 - 14.12.2012 celoroční 30.000,- 10.000,-
Český svaz včelařů Cheb - o.s. 7/2013 - 19.12.2012 jednorázová Léčení včelstev, plemenářská činnost /5 - /9 2013 7.000,- x
Spolek přátel "Žírovice" 8/2013 - 3.1.2013 jednorázová Dětský maškarní ples 9.2.2013 10.000,- x
Spolek přátel "Žírovice" 9/2013 - 3.1.2013 jednorázová Dětský den 25.5.2013 10.000,- x
Spolek přátel "Žírovice" 10/2013 - 3.1.2013 jednorázová Mikulášská pro děti 7.12.2013 5.000,- x
Sportovní unie Chebska 12/2013 - 14.1.2013 jednorázová V.ročník slavnost.vyhlášení nejlepších sportovců 6.4.2013 10.000,- x
HCG Team Fr. Lázně - o.s. 14/2013 - 14.1.2013 celoroční 50.000,- 15.000,-
Farní charita Aš 15/2013 - 16.1.2013 celoroční Domov pro matky s dětmi v tísni v Aši 15.000,- x
Miroslav Špalek 16/2013 - 25.1.2013 celoroční cyklistické závody 20.000,- 10.000,-
Český svaz zahrádkářů Fr. Lázně - Slatina 17/2013 - 28.1.2013 jednorázová Zájezd zahrádkářů na výstavu "Zahrada Čech" září 13.000,- 13.000,-
Asociace víceúč.základ.org.tech.sportu celoroční 8.450,- 5.000,-
SK Shinkyokushinkai karate Fr. Lázně 19/2013 - 29.1.2013 celoroční 28.048,50 x
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. 20/2013 - 29.1.2013 celoroční Poskytování služeb rané péče rodině bydlící ve FL x
Auto Klub Cheb 22/2013 - 30.1.2013 jednorázová XV.ročník Mezinárodní soutěže elegance histor.vozidel 1.5.2013 36.000,- 36.000,-
Aragonit o.s. 23/2013 - 30.1.2013 jednorázová Festival zdravotně postižených Souznění 13.-14.9.2013 20.000,- x
David Bísek 24/2013 - 30.1.2013 celoroční 40.000,- 15.000,-
Gaudeamus 25/2013 - 5.2.2013 jednorázová XXII. Ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií 21.11.2013 15.000,- 15.000,-
Tenisový klub Fr. Lázně 2012 26/2013 - 15.2.2013 celoroční 50.000,- 25.000,-
Jan Vykysalý 27/2013 - 18.3.2013 jednorázová 6.4.2013 1.500,- 1.500,-
SK Shinkyokushinkai karate FL (Čadková) 28/2013 - 27.3.2013 jednorázová Swiss open juniors-championship 2013 26.-28.4.2013 31.381,10,- x


Nábytek pro vedení města Františkovy Lázně za 1.179.439,- Kč!

Skoro milion dvě stě tisíc korun bylo vynaloženo z městské pokladny na vybavení kanceláří vedení města Františkovy Lázně. Zarážející je nejen samotná cena zakázky, kdy se jednalo o dodání nábytku prakticky pouze pro kanceláře starosty Mlátilíka, místostarosty Sčisláka a tajemníka úřadu Jiřiny, ale i další okolnosti této zakázky. Opravdu je atypický nábytek, tj. nábytek vyrobený namíru, pro účely veřejné instituce zcela nezbytný? Vzhledem k ceně se tak musí tedy jednat buď o nábytek nad poměry městského úřadu luxusní a nebo nábytek zcela cenově nadhodnocený. Ani jedno však jistě není slučitelné s předpokladem hospodárného nakládání s městskou pokladnou.

Jistě ne náhodou byla jinak poměrně vysoká cena zakázky (bez DPH) stanovena pouze těsně pod hranicí zakázek dle zákona o veřejných zakázkách. Dodavatel byl tedy vybrán bez výběrového řízení a k uzavření smlouvy s dodavatelem tak došlo prakticky pouze na žádost starosty Mlátilíka. Ačkoliv dodavatele „na míru“ nalezl starosta Mlátilík až v dalekém Hodoníně (nikde blíže zřejmě kancelářský nábytek pořídit nelze), je cena dílčí položky zakázky za „dopravu a montáž“ nábytku ve výši 222.000,- Kč (bez DPH) přece jen trochu nepřiměřená a okatá, když odpovídající dopravu zboží lze pořídit běžně za cca 10.000,- Kč. Také u dalších zcela neurčitých položek rozpočtu zakázky jako „nábytková sestava“ se lze vzhledem k jejich cenové výši domnívat o jejich účelovém nadhodnocení.

Uvedené náklady na vybavení kanceláří tak nezahrnují náklady na samotnou předcházející stavební rekonstrukci těchto kanceláří, jejíž náklady činily dle smlouvy o dílo 1.515.373,- Kč. Celkem tak rekonstrukce a vybavení prakticky třech kanceláří starosty, místostarosty a tajemníka úřadu přišla městskou pokladnu na částku 2.694.812,- Kč.
Zdroj: portál www.vhodne-uverejneni.cz

Smlouva - nábytek
Smlouva - nábytek


Město Františkovy Lázně rozdalo granty pro rok 2014 ve výši skoro 1.100.000,- Kč.
Byly tyto prostředky vynaloženy účelně a spravedlivě?

Město Františkovy Lázně rozdalo v rámci grantů pro rok 2014 na sportovní, kulturní, sociální a jinou spolkovou činnost celkem 1.060.000,- Kč. Tabulku poskytnutých grantů předkládáme.

Obecně zastáváme stanovisko, že grantová podpora města by měla primárně směřovat k podpoře subjektů vykonávajících dlouhodobě na místní úrovni činnost směřující k naplňování zájmů města a k jeho prezentaci navenek a zároveň k naplňování zájmů co nejširšího spektra jeho občanů. Podporovány by tedy měly být zejména neziskové subjekty vykonávající činnosti sportovní, kulturní a sociální nebo subjekty pracující systematicky s dětmi a mládeží. Zapomínáno by nemělo být také na případy sociální potřebnosti.

Za méně vhodnou podporu pak je možné považovat podporu konkrétním jednotlivcům nebo subjektům působícím mimo Františkovy Lázně nebo podporu činností a akcí, které nesledují primárně zájmy města nebo prospěšné zájmy širší občanské veřejnosti.

Z hlediska uvedených kritérií je pak možné nahlížet ne některé granty poskytnuté pro rok 2014 jako na minimálně sporné. Rozpoznatelná je pak také osobní vazba vedení města na některé z podpořených subjektů a osob.

Posouzení účelnosti a „zaslouženosti“ jednotlivých grantů ve vztahu k jejich adresátům a jimi vykonávané činnosti tak ponecháváme zcela na posouzení občanům města Františkových Lázních, kteří jsou sami nejlépe znalí místních poměrů.

FL - granty 2014
FL - granty 2014


Působení Ivo Mlátilíka ve funcki starosty Františkových Lázní
(v období od dubna 2012)

UDÁLOSTI:

Odvolání bývalého vedení města se starostkou L. Malkovskou za součinnosti do té doby koaličních zastupitelů (ODS) Milana Ščisláka a Romana Knedlíka. Starostou města zvolen opětovně I. Mlátilík. Jako prokazatelnou „protislužbu“ obdržel M. Ščislák mj. funkci místostarosty města, R. Knedlíkovi bylo ponecháno místo v dozorčí radě společnosti CHEVAK Cheb, a.s. se současným zajištěním nové pracovní pozice ve spol. AVE.

Výpověď nájemci a demolice areálu přírodního divadla ve F.L. Rozhodnutí výlučně I. Mlátilíka bez politického mandátu zastupitelstva obce. Věc v osobním zájmu I. Mlátilíka a jemu spřízněných podnikatelských subjektů vlastnících nemovitosti či podnikajících v blízkém okolí přírodního divadla. Náklady na revitalizaci místa přírodního divadla (bez nákladů na demolici a projektovou dokumentaci) činily cca 2.300.000,- Kč. Město F.L. nenávratně přišlo o tradiční a urbanisticky ideálně položený přírodní prostor pro konání veřejných kulturních a společenských akcí.

Výpověď tenisovému klubu z areálu tenisových kurtů ve F.L. Následovalo zmanipulované výběrové řízení na pronájem tenisových kurtů ve prospěch „přátel“ I. Mlátilíka L. Spáčila a M. Průši (manžel zastupitelky L. Průšové). Pronájem areálu na 10 let s možností prodloužení na dalších 10 let. Ze strany nových nájemců došlo k účelovému založení nového klubu se sídlem na adrese trvalého bydliště I. Mlátilíka. Tenisové kurty jsou v důsledku nekvalifikované a nedostatečné správy ve špatném technickém stavu a jsou trvale znehodnocovány. Návštěvnost kurtů je minimální, není vyvíjena žádná sportovní činnost, na kurtech se hraje nohejbal. Noví nájemci trvale porušují nájemní smlouvu. I přesto bylo z rozhodnutí starosty města jen za první rok trvání nového tenisového klubu poskytnuto novému klubu z rozpočtu města 121.000,- Kč. Lze očekávat další účelovou finanční podporu ze strany I. Mlátilíka. Možný záměr prodeje celého areálu v budoucnu.

Výpověď místním rybářům (Rybářství Třeboň a.s.) z pronajatých pozemků a vodních ploch ve vlastnictví města F.L. a následná vynucená změna nájemní smlouvy - nátlak na změnu rybničního hospodaření ve vztahu k rybníku Amerika za podmínek sledujících osobní zájmy I. Mlátilíka (vlastnictví pozemků a bydliště v těsném sousedství rybníku Amerika – objekt „Florida“ a „přizpůsobení“ této lokality potřebám Autocampingu Amerika).

Zrušení městského lázeňského orchestru. Lázeňský orchestr s tradicí 160 let.

Prodej areálu technických služeb F.L. společnosti AVE Františkovy Lázně s.r.o. V minulém volebním období I. Mlátilíka ve funkci starosty došlo k účelovému odštěpení spol. Technické služby Františkovy Lázně s.r.o. od spol. Františkolázeňská výtopna, s.r.o. Odštěpená společnost ve vlastnictví města byla následně prodána spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o., která se zároveň stala nájemcem areálu tech. služeb. Sjednané nájemné bylo cca trojnásobně nižší, než by činilo reálné tržní nájemné. Dle zákona mělo dojít před eventuelním prodejem areálu tech. služeb k výběrovému řízení na dodávku komplexních tech. služeb pro město. Areál tech. služeb byl však v roce 2012 prodán jedinému zájemci spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. (bez realizace předchozího výběrového řízení na poskytování tech. služeb pro město) za spekulativní cenu pod tržní hodnotou prodaných nemovitostí (19 mil. Kč). Náklady na výstavbu nového areálu technických služeb před cca 10 lety činily cca 30 mil. Kč (bez pozemků). Město F.L. zároveň nadále platí spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. předraženou cenu za poskytování technických služeb. Vlastníkem spol. AVE Františkovy Lázně s.r.o. je společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. (Praha).

Prodej areálu Domu dětí a mládeže RENETA v Žirovicích (Dům dětí, volnočasové aktivity, dětské tábory atp.). Areál zahrnující rozsáhlé pozemky, sportovní hřiště, dvoupatrovou vilu a chatky prodán za spekulativní cenu 2.550.000,- Kč Ing. Rostislavu Marečkovi. Areál je aktuálně prázdný a bez využití.

Spekulativní prodeje pozemků Ing. Haně Hrdinové, vedoucí majetkoprávního odboru MÚ FL, v rozsahu 30.975 m2, a Bc. Dagmar Valeškové, úřednici stavebního odboru MÚ FL, v rozsahu 56.234 m2 a 872 m2, vždy za cenu pouhých 10,- Kč/m2.

Kontroverzní a nehospodárné prodeje dalších nemovitostí (pozemky) z majetku města za období od dubna 2012 v rozsahu celkem 178.000 m2. Např. prodej pozemků bývalých „zahrádek“ nad Labutím jezírkem a části městského parkoviště Ing. Rostislavu Marečkovi. Prodej bytových domů „Národní 9/1“ a „Dr. Šimka 241/4“.

Nelegální pokácení vzrostlých zdravých stromů v ulici Máchova ve F.L. Stromy bezprostředně sousedily s pozemky ve vlastnictví společnosti CPI - National str a.s., která je prokazatelně ovládána I. Mlátilíkem. Spol. CPI – National str a.s. vlastní ve F.L. další lukrativní nemovitosti, např. budovu bývalého městského kina (dnes „Café Prestige“).

Nákup „ojetého“ vozidla zn. Škoda Superb pro potřeby I. Mlátilíka za cenu 800.000,- Kč. Nové vozidlo Škoda Octavia nakoupené v roce 2011 za cenu cca 440.000,- Kč je používáno místostarostou Ščislákem i pro jeho osobní potřebu.

Nový Územní plán města F.L. Vedením města činěny kroky směřující k vrácení územního plánu do podoby, kterou v minulém funkčním období připravoval I. Mlátilík a která sleduje osobní majetkové zájmy I. Mlátilíka a jemu spřízněných osob (viz spekulativní prodeje pozemků).

Františkolázeňská výtopna s.r.o.

 • Kontroverzní pronájem Františkolázeňské výtopny společnosti MH Energo s.r.o. na 10 let za spekulativní cenu a podmínek předem dohodnutých mezi I. Mlátilíkem a Ing. J. Hátlem, bývalým ředitelem Františkolázeňské výtopny. Jediným společníkem a jednatelem spol. MH Energo s.r.o. je právě Ing. J. Hátle. Spekuluje se o faktickém majetkovém vlivu a napojení I. Mlátilíka na společnost MH Energo s.r.o. se současnou vazbou na podnikatelské aktivity spol. Lázně Františkovy Lázně a.s. na základě tiché dohody s Ing. J. Hátlem a JUDr. P. Douchou (ředitel spol. Lázně Františkovy Lázně a.s.). Nájemní smlouva sjednána na konci minulého funkčního období I. Mlátilíka v době po prohraných komunálních volbách, tj. bez příslušného politického mandátu k uzavření takové smlouvy. Následující vedení města v čele s L. Malkovskou iniciovalo podání žaloby na neplatnost této nájemní smlouvy.
 • Po návratu I. Mlátilíka do funkce starosty města byla novou jednatelkou Františkolázeňské výtopny jmenována JUDr. Pupalová, neteř I. Mlátilíka. Žaloba na neplatnost nájemní smlouvy byla následně vzata zcela účelově zpět.
 • Prováděny a plánovány rozsáhlé majetkové investice do Františkolázeňské výtopny ze strany města s cílem zhodnotit objekt výtopny za účelem jejího spekulativního prodeje v budoucnu.

Autocamping Amerika

 • Výstavba zcela nového areálu Autocampingu Amerika na základě rozhodnutí I. Mlátilíka v minulém funkčním období za cenu 39,1 mil. Kč (nezahrnuje další související náklady na infrastrukturu, energie a technické zabezpečení areálu).
 • V říjnu 2012 areál pronajat zcela účelově a netransparentně společnosti Františkolázeňská výtopna s.r.o., jejímž 100% vlastníkem je město F.L., na dobu 10 let s možností prodloužení na dalších 10 let (do roku 2032). Sjednané nájemné v období prvních deseti let činí průměrně 61.333,- Kč/rok. Předpoklad dalších nemalých nákladů na provoz areálu. Zcela neúčelná a nenávratná investice.

Bytový dům „Americká“

 • Bytový dům v ul. Americká ve F.L. realizován v minulém funkčním období I. Mlátilíka za celkovou cenu 44.500.000,- Kč (cena bez pozemku). Bytové jednotky jsou aktuálně nabízeny k prodeji za celkovou tržní cenu 18.887.210,- Kč.

Veřejné zakázky

 • Jen v roce 2013 bylo v rámci veřejných zakázek realizovaných městem F.L. z městského rozpočtu proinvestováno cca 30.000.000,- Kč.
 • Stavební úpravy kanceláří MěÚ F.L. za cenu 1.515.373,- Kč. Původní výběr nejvhodnějšího dodavatele byl rozhodnutím starosty Mlátilíka dodatečně změněn tak, že zakázku obdržel dodavatel, který se původně umístil až třetí v pořadí. Oproti ceně, kterou tento dodavatel nabídnul ve výběrovém řízení, se následná konečná cena zakázky navýšila o více jak 300.000,- Kč. Došlo k porušení podmínek výběrového řízení. Nasvědčuje účelové manipulaci výběrovým řízením.
 • Vybavení kanceláří MěÚ F.L. za cenu 1.179.439,- Kč. Vybavení pouze tří kanceláří starosty, místostarosty a tajemníka úřadu atypickým nábytkem. Dodavatel vybrán bez výběrového řízení, smlouva uzavřena na žádost starosty Mlátilíka. Jen položka za dopravu a montáž nábytku činila 222.000,- Kč (bez DPH). Celkové náklady na rekonstrukci kanceláří starosty, místostarosty a tajemníka úřadu spolu s vybavením činili 2.694.812,- Kč.
 • Oprava střechy budovy „Národní 9/1“ za cenu 799.195,- Kč. Jedná se o rohový dům v atraktivní lokalitě horní části pěší zóny - ul. Národní. Nedlouho po rekonstrukci střechy byly všechny bytové jednotky v domě o velikosti celkem 462,57 m2 prodány na žádost družstvu FRA-LA-BYT se sídlem v Praze za cenu pouhých 10.000,- Kč/m2 (4.625.700,- Kč). Dle cenové mapy je v dané lokalitě cena bytů až 16.000,- Kč/m2.
 • Rekonstrukce školní jídelny ZŠ F.L. (stavební úpravy) za cenu 6.050.367,- Kč. Původní cenová nabídka vybraného dodavatele byla dodatečně navýšena v důsledku víceprací o více jak 200.000,- Kč. Byly tak porušeny podmínky výběrového řízení a zákon o veřejných zakázkách.
 • Rekonstrukce školní kuchyně ZŠ F.L. (gastrotechnologie) za cenu 7.724.159,- Kč. Dodavatel s nejnižší cenovou nabídkou, která byla o cca 1 mil. Kč nižší, než konečná cena zakázky, byl z výběrového řízení vyloučen. Druhý dodavatel v pořadí odstoupil od návrhu smlouvy. Smlouva byla následně uzavřena s dodavatelem, který učinil až třetí nejnižší cenovou nabídku. Vybraný dodavatel v minulosti prováděl zakázku na vybavení kavárny Café Prestige ve FL, která je provozována rodinou starosty Mlátilíka. Celkové náklady na rekonstrukci školní jídelny včetně dalších dílčích zakázek dosáhly cca 18.000.000,- Kč.
 • Zateplení a rekonstrukce sociálních zařízení 1. MŠ F.L. za cenu 3.340.937,- Kč. Původní cenová nabídka vybraného dodavatele na zateplení 1. MŠ F.L. byla dodatečně navýšena v důsledku víceprací o více jak 130.000,- Kč. Byly tak porušeny podmínky výběrového řízení a zákon o veřejných zakázkách.
 • Autobusová zastávka „Sady“ ve F.L. za cenu 3.500.000,- Kč. Cena zakázky byla vzhledem k rozsahu provedených prací a charakteru stavby zcela účelově nadhodnocena. Na provedení některých subdodavatelských prací v rámci realizace veřejné zakázky se podílela také soukromá firma místostarosty Ščisláka.

Rozhodnutí starosty

 • Z důvodu již dříve stanoveného minimálního počtu zastupitelů města F.L. (11) vykonává zákonem vymezenou působnost rady obce starosta obce, jako individuální orgán. I. Mlátilík tak rozhoduje zcela samostatně např. o nájmech, výpůjčkách a jiném nakládání s městským majetkem, o veřejných zakázkách, uzavírá smlouvy o dílo a jiné smlouvy spadající jinak do působnosti rady obce.
 • Již od března 2013 nejsou rozhodnutí starosty města dostupná opozičním zastupitelům ani širší veřejnosti. Kontrola výkonu pravomocí starosty Mlátilíka v působnosti rady obce tak není možná.

květen 2014Odpověď města Fr. Lázně: výdaje za právní služby - advokát JUDr. Janků

Dostal se nám do ruky dopis z města Františkovy Lázně, ve kterém město přiznává kolik zaplatilo za pochybné právní služby hlavně JUDr. Janků. Údajně tento dopis město vydalo až po opakované stížnost a nátlaku Krajského úřadu. Kolik peněz do kasy města pan Janků získal už se asi nedozvíme...

Pokud v seznamu soudních sporů pomineme spory o historický majetek města, které dle sdělených informací směřují k mimosoudnímu řešení, jedná se v řadě případů o spory pramenící buď z osobní zášti starosty města Mlátilíka vůči jiným osobám nebo z jeho dřívějších protiprávních a nehospodárných jednání v pozici starosty. Ivo Mlátilík tak v těchto případech využívá právní subjektivity a finančních zdrojů města k řešení svých osobních zájmů. Vzhledem k tomu, že v řadě případů by tyto zdánlivé spory bylo jistě možné řešit smírnou cestou, a bylo by to ku prospěchu všech zúčastněných stran, je výsledkem těchto sporů pouhé umělé zvyšování nákladů města na právní zastoupení, tj. na výdaje za služby poskytované externě doktorem Janků

Odpověď města Fr. Lázně: výdaje za právní služby - advokát JUDr. Janků
právní služby JUDr. Janků

 

info@profrantovky.cz