aktuality      archiv zpráv      historie Františkových Lázní   

 

Aktuality

06.05.2019 - Revitalizace Městských sadů
06.05.2019 - Statisícová škoda způsobená bývalým starostou a právním zástupcem města
25.04.2019 - Františkolázeňská Dvorana Glauberových pramenů je památkou roku
28.01.2019 - Františkovy Lázně podaly nominaci na zápis do seznamu UNESCO
28.01.2019 - Zvýhodněná přeprava seniorů a studentů mezi Frantovkami a Chebem pokračuje
28.01.2019 - Změna v obsazení františkolázeňského zastupitelstva.
28.01.2019 - Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“
28.01.2019 - Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“
14.12.2018 - Františkovy Lázně zvolily své vedení pro příští volební období
31.10.2018 - Povolební prohlášení


06.05.2019 - Revitalizace zeleně v Městských sadech

Již od podzimu loňského roku probíhá revitalizace Městských sadů, parku nacházejícího se mezi ulicemi Ruská, Americká a Francouzská. V rámci revitalizace sadů docházelo a dochází mimo jiné také ke kácení a prořezům parkové zeleně. Tato činnost je opakovaně předmětem pozornosti a nedůvodných obav obyvatel Františkových Lázní.

Práce prováděné v parku jsou součástí dotovaného projektu „Revitalizace zeleně ve Františkových Lázních“, jehož cílem je regenerace a ozdravění parku. Po prvotní fázi kácení zejména starších porostů probíhá aktuálně prořez stromů a keřů. Důvodem zásahů v parku, které by měly finišovat v průběhu měsíce května, je nejen hledisko zdravotní a bezpečnostní, ale také architektonické. V další fázi projektu by mělo dojít nejen k výsadbě nových stromů a keřů, realizaci nových záhonů, ale také k úpravě parkových cest a instalaci nového parkového mobiliáře.

Revitalizace zeleně v Městských sadec

 06.05.2019 - Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu

Krajský soud v Plzni v dubnu tohoto roku pravomocně rozhodnul o povinnosti bývalého starosty Františkových Lázní, Ivo Mlátilíka, a bývalého právního zástupce města, JUDr. Libora Janků, k náhradě škody ve výši 338.000,- Kč. Škoda Františkovým Lázním vznikla v důsledku nesprávně a nehospodárně vedených soudních sporů se společností THERMIA-BAU v letech 2012 – 2013, které souvisely s výstavbou multifunkčního hřiště.

Dle rozsudku porušil exstarosta Mlátilík povinnost pečovat řádně o majetek obce, právní zástupce Janků pak svou advokátní povinnost jednat čestně a svědomitě v zájmu města. Vedle náhrady škody byla žalovaným dále uložena povinnost zaplatit městu úrok z prodlení cirka 90.000,- Kč a náklady soudního řízení ve výši 285.000,- Kč. Nesprávným postupem při sporech se společností THERMIA-BAU, která následně skončila v insolvenci, přišly však Františkovy Lázně v konečném důsledku až o 3,5 miliónu korun.

S ohledem na okolnosti případu a na v praxi zcela neopodstatněné pochybení nelze na straně exstarosty Mlátilíka a právního zástupce města vyloučit vědomé jednání. Nasvědčovat tomu může krom jiného skutečnost, že o náhradu škody, za jejíž viníky byli soudem označeni exstarosta Mlátilík a advokát Janků, byl již dříve v letech 2013-2014 neúspěšně žalován současný místostarosta města Ing. Šnajdauf. Dělo se tak právě z rozhodnutí tehdejšího starosty Mlátilíka a za právní účasti JUDr. Janků. Neúčelně a nehospodárně vynaložené náklady na toto dřívější šikanózní řízení ve výši osmdesát tisíc korun vymáhá Město Františkovy Lázně vůči exstarostovi Mlátilíkovi a bývalému právnímu zástupci města v dalším samostatném, dosud neskončeném, soudním řízení.

Exstarosta Mlátilík a advokát Janků jsou oba v současnosti městskými zastupiteli. JUDr. Janků získal zastupitelský mandát poprvé již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“. S pověření tehdejšího starosty Mlátilíka poskytoval pak v letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) Františkovým Lázním právní služby. Záhy po posledních komunálních volbách jako náhradník za „Sdružení místních“ vystřídal v zastupitelstvu odstoupivšího zastupitele Kapra.

Odpovědnost exstarosty Mlátilíka a někdejšího právního zástupce města JUDr. Janků, jako veřejných františkolázeňských činitelů, za škodu způsobenou městu je tedy také odpovědností politickou. Jejímu naplnění by pak odpovídala rezignace obou jmenovaných na jejich zastupitelské mandáty.

Exstarosta Mlátilík a bývalý právník města Janků způsobili Františkovým Lázním statisícovou škodu

 25.04.2019 - Františkolázeňská Dvorana Glauberových pramenů je památkou roku

Titul krajské památky roku 2018 získala františkolázeňská Dvorana Glauberových pramenů. K ocenění v kategorii „nejlepší rekonstrukce velkého rozsahu“, udělovanému Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národním památkovým ústavem, dvoraně dopomohla především loňská oprava vnějšího pláště budovy včetně dveří a oken.

Náklady jinak velmi citlivé rekonstrukce respektující památkové a historické požadavky, včetně restaurátorských prací, činili cca čtyři miliony korun. Většina těchto nákladů byla městem Františkovy Lázně hrazena ze získaných dotačních prostředků.

Dvorana Glauberových pramenů byla postavena v roce 1929 k zastřešení pramenů Kostelní, Glauber III a Glauber IV. Posledně jmenovaný pramen je svým vysokým obsahem Glauberovy soli světově významnou raritou. Dvorana kopíruje klasicistní styl. Sgrafita v hale znázorňují výjevy z počátků místního lázeňství.

Františkolázeňská Dvorana Glauberových pramenů je památkou roku

 28.01.2019 - Františkovy Lázně podaly nominaci na zápis do seznamu UNESCO

Františkovy Lázně spolu s dalšími evropskými lázeňskými městy, která v rámci takzvané sériové nominace „Slavné lázně Evropy“ usilují o zápis na seznam světového dědictví UNESCO, podepsaly 22. ledna 2019 na českém velvyslanectví v Paříži nominační dokumentaci. Slavnostního aktu se ve francouzské metropoli zúčastnili zástupci všech jedenácti kandidujících měst a velvyslanci všech sedmi zemí, ve kterých se tato města nacházejí. Ministerstvo kultury České republiky následně předalo dokumentaci centrále UNESCO.

Podání nominace je výsledkem více než osmiletých příprav a kooperace zúčastněných měst, na kterém se podílely desítky odborníků a dotčených institucí ze všech sedmi zemí. Koordinátorem celého nominačního projektu byla od počátku Česká republika. Nominační dokumentace má bez mála dva tisíce stran obsahujících krom odůvodnění samotné nominace také historii, současnost a společný plán správy nominovaných měst a tématické mapy.

O nominaci na seznam UNESCO původně usilovalo celkem šestnáct měst. Některá však byla již dříve vyřazena, včetně českých Luhačovic. Vyřazení hrozilo také Františkovým Lázním, ty však staví svou nominaci společně s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi na kulturní a přírodní jedinečnosti fenoménu západočeského „lázeňského trojúhelníku“. Nominaci podaly dále za Německo Bad Ems, Bad Kissingen, Baden-Baden, z Rakouska Baden bei Wien, anglické Bath, , italské Montecatini Terme, belgické Spa a francouzské Vichy.

Podaná žádost bude nyní předmětem posuzování ze strany UNESCO a její odborné organizace ICOMOS. V rámci tohoto posuzování bude třeba dopracovat další potřebnou dokumentaci, podstoupit odborná šetření na místě a slyšení u dotčených orgánů. V případě vyhovující nominace by mohlo být o zápisu na seznam UNESCO rozhodováno Výborem světového dědictví již v průběhu roku 2020.

Františkovy Lázně podaly nominaci na zápis do seznamu UNESCO

 28.01.2019 - Zvýhodněná přeprava seniorů a studentů mezi Frantovkami a Chebem pokračuje

Již v prosinci minulého roku rozhodli františkolázeňští zastupitelé o pokračování zvýhodněné autobusové přepravy seniorů a studentů mezi Františkovými Lázněmi a Chebem pro rok 2019.

Bezplatná přeprava seniorů nad 65 let na lince Františkovy Lázně – Cheb byla po dohodě obou měst zavedena již v roce 2015. Na základě samostatné dohody Františkových Lázní s dopravcem pak byla zvýhodněná přeprava od září minulého roku (2018) rozšířena také na děti a mládež ve věku 6-18 let.

Předpokladem účasti seniorů, žáků a studentů na zvýhodněné přepravě je pořízení běžné čipové karty MHD v Chebu, resp. platného žákovského nebo studentského průkazu. Ostatní náklady, které odpovídají běžné tarifní ceně přepravy na této lince, nesou poměrně obě zúčastněná města. Na straně Františkových Lázní by tyto náklady neměly za rok přesáhnout 300.000,- Kč v případě seniorů a 250.000,- Kč v případě studentů.

Zvýhodněná přeprava seniorů a studentů mezi Frantovkami a Chebem pokračuje

 28.01.2019 - Změna v obsazení františkolázeňského zastupitelstva.
Zastupitele Kapra nahradil Janků.

Již záhy po komunálních volbách 2018 došlo ve františkolázeňském zastupitelstvu k personální změně. Dosavadního, ve volbách opětovně zvoleného, zastupitele Luboše Kapra vystřídal náhradník za „Sdružení místních“ JUDr. Libor Janků.

Zastupitel Kapr, který se svého mandátu krátce po složení zastupitelského slibu vzdal, vykonával mandát zastupitele s přestávkami již od roku 2002. Jako člen rady města v letech 2006 – 2010, pod vedením tehdejšího starosty Ivo Mlátilíka, měl mimo jiné přímý politický podíl na tehdejších nehospodárných a spekulativních převodech městských nemovitostí. Ačkoliv byly tyto převody z hlediska trestního jednání orgány činnými v trestním řízení shledány jako promlčené, byla způsobená škoda vyčíslena přinejmenším na 20 miliónů korun.

JUDr. Janků není též v komunální politice nováčkem. Mandát zastupitele získal již ve volebním období 1998 – 2002 za Sládkovy „Republikány“, od roku 2006 pak nepřetržitě v komunálních volbách kandidoval vždy za Mlátilíkovo „Sdružení místních“. S Ivo Mlátilíkem pojí L. Janků dlouhodobě úzké a rodinné vazby. V letech 2006 – 2014 (s přestávkou 2010 – 2012) poskytoval z pověření tehdejšího starosty Mlátilíka městu Františkovy Lázně právní služby. Jako právní zástupce města se tak mimo jiné podílel na vedení šikanózních, a pro město jinak neúspěšných a nákladných, sporů proti někdejší starostce Malkovské a místostarostovi Šnajdaufovi. Podobně tak za jeho právní účasti ve sporech vedených městem se společností THERMIA-BAU (výstavba multifunkčního hřiště), která skončila v insolvenci, přišlo město v důsledku pozdního uplatnění pohledávky vůči této společnosti o cca 3,5 milionu korun. V souvislosti s uvedenými spory pak město aktuálně uplatňuje vůči bývalému starostovi Mlátilíkovi a JUDr. Janků náhradu škody ve výši cca 420.000,- Kč.

Zastupitel Janků figuruje také v orgánech obchodní společnosti CPI National str. a.s. ovládané Ivo Mlátilíkem, která za doby jeho starostování nabyla za velmi netransparentních a pro město nevýhodných podmínek lukrativní nemovitosti v centru města (bývalé městské kino a budova „Národní 4/8“).

Svou účastí v zastupitelstvu se tak JUDr. Janků, podobně jako i jiní zastupitelé za „Sdružení místních“, potenciálně ocitá ve střetu zájmů, kdy jeho případný podíl na rozhodování může kolidovat se zájmy města nejen v probíhajících soudních sporech.

 28.01.2019 - Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“

Koncem roku 2018 uspělo město Františkovy Lázně ve sporu o pronájem kavárny „Podloubí“. Soud pravomocně zamítnul žalobu bývalého neoprávněného nájemce kavárny Radima Cieleckého na náhradu údajné škody.

Kavárna „Podloubí“ byla pronajata R. Cieleckému ještě záhy po komunálních volbách 2014 ve funkci končícím starostou Mlátilíkem. Nájem byl sjednán za velmi nevýhodných podmínek pro město; fakticky na dobu 20 let za mnohem nižší nájemné (710.000,- Kč/rok) než doposud. O nájmu bylo odcházejícím starostou Mlátilíkem rozhodnuto zcela bezdůvodně ještě půl roku před tím, než měla skončit smlouva předchozího nájemce.

Nové vedení města považovalo nájemní smlouvu uzavřenou s R. Cieleckým za neplatnou a vypsalo na pronájem „Podloubí“ nové výběrové řízení. Vybraný nový nájemce hradí aktuálně roční nájemné skoro dvakrát vyšší (1.350.000,- Kč/rok), než se zavázal původně platit R. Cielecký.

R. Cielecký se z důvodu nenaplnění jeho nájemní smlouvy domáhal vůči městu náhrady údajně ušlého zisku v řádu několika miliónů korun. I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu ve prospěch R. Cieleckého plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu R. Cieleckého v plném rozsahu zamítnul.

Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že nájemní smlouva uzavřená s R. Cieleckým byla pro její rozpor se zákonem absolutně neplatná. Postup tehdejšího starosty Mlátilíka a průběh výběrového řízení, vedoucích k uzavření nájemní smlouvy s R. Cieleckým, krajský soud označil za netransparentní a vzbuzující pochybnosti. Městu byla zároveň soudem přiznána náhrada nákladů řízení ve výši cca 141.000,- Kč.

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem „Podloubí“

 28.01.2019 - Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“

Na sklonku roku 2018 soud pravomocně zamítnul žalobu Vojtěcha Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o., kteří se jako neúspěšní uchazeči výběrového řízení na pronájem kempu v roce 2016 domáhali určení neplatnosti nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Františkovy Lázně a stávajícím nájemcem campu, společností ALGON.

Již dříve byla soudem potvrzena nezákonnost postupu františkolázeňského exstarosty Ivo Mlátilíka, který narychlo po komunálních volbách 2014 při odchodu z funkce pronajal „Ameriku“ právě V. Matouškovi. Nájem byl sjednán za pro město velmi nevýhodných podmínek na dobu fakticky dvaceti let i přesto, že V. Matoušek ve výběrovém řízení učinil vůči městu zcela prokazatelně nejméně výhodnou nabídku ze všech zájemců. Z podnětu nového vedení města byla nájemní smlouva pro její rozpor se zákonem prohlášena soudem za neplatnou a V. Matoušek byl povinen camp vyklidit.

Následně v roce 2016 vybraly Františkovy Lázně nového nájemce campu, společnost ALGON. Bývalý neoprávněný nájemce V. Matoušek a společnost DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. (zastupovaná Ivo Mlátilíkem), kteří se o pronájem campu též ucházeli, nesplnili zadávací podmínky a byli z výběrového řízení vyřazeni. Oba tito neúspěšní uchazeči následně napadli nájemní smlouvu, uzavřenou s novým nájemcem campu, u soudu.

I přes rozhodnutí prvoinstančního soudu v Chebu, který žalobě vyhověl, plzeňský krajský soud následně toto rozhodnutí zrušil a žalobu V. Matouška a společnosti DE PRESTIGE CAFÉ s.r.o. v plném rozsahu zamítnul. Krajský soud přisvědčil městu Františkovy Lázně, že výběrové řízení na pronájem „Ameriky“ proběhlo v souladu se zákonem a nabídky neúspěšných uchazečů byly vyřazeny po právu. Smlouva uzavřená se stávajícím nájemcem campu je tedy platná.

Z důvodu neplatnosti původní nájemní smlouvy na camp „Amerika“, způsobené nezákonným jednáním exstarosty Mlátilíka, uplatňuje V. Matoušek nadále vůči městu údajný ušlý zisk ve výši několika miliónů.

Františkovy Lázně uspěly ve sporu o pronájem campu „Amerika“

 14.12.2018 - Františkovy Lázně zvolily své vedení pro příští volební období

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva Města Františkovy Lázně, konaném dne 7.11. 2018, byl zvolen starostou Františkových Lázní Jan Kuchař z volební strany "PRO Zdraví a Sport". Místostarostou byl zvolen pan Ing. František Šnajdauf z volební strany "ALTERNATIVA pro Frantovky". Starosta Kuchař byl zvolen jednomyslně, tedy i za podpory opozičních zastupitelů za Sdružení místních, kteří jej na tento post také sami navrhli.

Vedení města tak bude pokračovat ve stejném personálním složení jako v předchozím volebním období. Zachována by měla být také dosavadní koalice volebních stran "PRO Zdraví a Sport" a "ALTERNATIVA pro Frantovky". Novému vedení města a Františkovým Lázním přejeme pro příští volební období mnoho dobrého.

 31.10.2018 - Povolební prohlášení

Vážení občané a ostatní příznivci Františkových Lázní,

bez ohledu na konkrétní politické preference je třeba vyjádřit poděkování všem z Vás, kdo jste přišli ke komunálním volbám 2018 a převzali tak aktivně svůj díl odpovědnosti za budoucnost Františkových Lázní.

V komunálních volbách uspěla nejlépe volební strana "PRO Zdraví a Sport“, která se ziskem pěti mandátů obhájila svou dosavadní pozici v zastupitelstvu města Františkovy Lázně. Své postavení z předchozího období potvrdila ziskem dvou mandátů také volební strana „ALTERNATIVA pro Frantovky“. Ve vazbě na koaliční spolupráci obou uvedených subjektů v uplynulém volebním období a s ohledem na zachování jejich politické většiny v zastupitelstvu města lze předpokládat pokračování této spolupráce i pro volební období 2018 – 2022.

Věřme, že důvěra, kterou jste jednotlivým zastupitelům v komunálních volbách projevili, bude v nejvyšší možné míře využita ku prospěchu Františkových Lázní a jejich občanů. Přejme si, aby proběhlé komunální volby zajistily kontinuitu v tom dobrém, co bylo v předchozím volebním období realizováno a započato, a současně byly východiskem pro pozvednutí těch záležitostí a oblastí, které je stále ještě možné zlepšit a zkvalitnit.

Františkovým Lázním a jejich obyvatelům pak přejme nejen v příštím volebním období dostatek klidu, osobního i politického zdraví, svobody a ekonomické prosperity. To vše s vědomím, že se to neobejde bez vzájemné podpory a spolupráce nás všech.

ALTERNATIVA pro Frantovky

 

info@profrantovky.cz