aktuality      archiv zpráv      historie Františkových Lázní   

 

Aktuality

06.04.2021 - Zastupitelé odmítli kontroverzní "maringotku" s občerstvením na kolonádě
07.03.2021 - ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021
10.02.2021 - ÚNOROVÉ RADNIČNÍ LISTY: Útok na ALTERNATIVU; Potvrzení nové radniční koalice?
01.02.2021 - Františkovy Lázně bez městské rady - efektivní vláda nebo starostenská "autokracie"
01.02.2021 - Lednové zastupitelstvo: Odpuštění plated za předzahrádky; Iterský a Průšová do DR Chevaku?; Odměny pro jednatele a DR výtopny
22.12.2020 - Prosincové zastupitelstvo: Video přenosy; Prodej obecní cesty; Odvolání zástupců z Chevaku
22.12.2020 - Otakar Skala zpět na radnici
22.12.2020 - Zastupitelé prodali veřejnou cestu nad Amerikou


06.04.2021 - Zastupitelé odmítli kontroverzní "maringotku" s občerstvením na kolonádě

Na březnovém jednání františkolázeňského zastupitelstva (31.3.2021) vyjádřili zastupitelé většinový nesouhlas s pokračováním dlouhodobě kontroverzního provozu mobilního občerstvení v blízkosti lázeňské kolonády. Na návrh zastupitelů „Alternativy pro Frantovky“ bylo zastupitelstvem zrušeno dřívější rozhodnutí - záměr starosty města Kuchaře (PRO) na obnovení pronájmu pozemku pro provoz občerstvení za zvýhodněných podmínek (200,- Kč/den) až do konce roku 2021.

Provoz občerstvení, resp. s ním spojený zábor veřejného prostranství, trvá fakticky již od května roku 2020 a byl až doposud bezplatný. Ač se fakticky jedná o dlouhodobý zábor pozemku, dělo se tak na základě opakovaně uzavíraných krátkodobých smluv mezi městem a provozovatelem (P. Weinfurter). Smlouvy byly přitom starostou města schvalovány vždy až se zpětnou účinností. Provozovatel občerstvení tak v mezidobí mezi jednotlivými smlouvami užíval zabraný pozemek v historickém jádru města opakovaně (řádově několik týdnů až měsíců) bez povolení. Tento protiprávní stav trvá též od počátku roku 2021 doposud, aniž by provozovatel respektoval několikeré výzvy městského úřadu k vyklizení pozemku. S provozem občerstvení v daném místě bylo v minulosti, zejména pak v letních měsících, spojeno také pravidelné rušení veřejného pořádku a nočního klidu, které bylo předmětem četných stížností a šetření policie.

Starostou města opakovaně schvalované zábory pozemku pro účely občerstvení za nápadně výhodných podmínek, včetně posledního (zastupitelstvem zrušeného) záměru pronájmu až do konce roku 2021, tak za popsaných okolností vyvolávají důvodné pochybnosti o zákonnosti a hospodárnosti postupu starosty města. Ten může, obzvláště pak za covidové situace, znamenat nejen nedůvodné znevýhodnění ostatních místních podnikatelů, ale i případný vznik škody na straně města.

Je tedy dlouhodobý provoz mobilního občerstvení v historickém jádru města za uvedených podmínek pro město skutečně vhodný a žádoucí? Vyloučeno přitom nemusí být využití tohoto typu občerstvení výlučně pro krátkodobé a jednorázové kulturní či společenské akce.

Zastupitelé odmítli kontroverzní maringotku s občerstvením na kolonádě

 07.03.2021 - ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021

ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021
ALTERNATIVA - Zpravodaj 2021

 10.02.2021 - ÚNOROVÉ RADNIČNÍ LISTY: Útok na ALTERNATIVU; Potvrzení nové radniční koalice?

Hnutí „PRO“ v čele se starostou Kuchařem se v únorovém vydání františkolázeňských Radničních listů oficiálně přihlásilo ke svému „menšinovému“ vládnutí. Konkrétní důvody pro říjnové rozložení františkolázeňské koalice (PRO + ALTERNATIVA) a odvolání tehdejšího místostarosty Šnajdaufa (ALTERNATIVA) za podpory Mlátilíkova „Sdružení místních“ se však veřejnost nedozvěděla ani tentokrát. Vyjádření hnutí „PRO“ se v tomto směru omezilo pouze na neurčité a nepodložené napadání (dříve koaličních) zastupitelů „Alternativy“, kteří měli být dle všeho překážkou v nerušené radniční „práci“ hnutí „PRO“.

I přes existenci faktické „hlasovací koalice“ s Mlátilíkovým „Sdružením místních“, staví hnutí „PRO“, které samo v zastupitelstvu nedisponuje potřebnou většinou zastupitelů, své „menšinové“ vládnutí na očekávané podpoře ostatních zastupitelů napříč zastupitelstvem. Není pak asi náhodou, že takovou paušální podporu stávajícímu vedení města za „Sdružení místních“ vyjádřil sám zastupitel Mlátilík již v prosincovém vydání Radničních listů. Že tato podpora není a nebude nezištná, je zřejmé již z průběhu několika posledních jednání zastupitelstva (viz např. schválené personální změny v kontrolním výboru a v dozorčí radě CHEVAKu).

V této souvislosti nelze pominout ani v Radničních listech naznačený slabý zájem vedení města zabývat se „městskými“ soudními žalobami (myšleno v kauzách týkajících se bývalého starosty Mlátilíka?), kterýžto minimálně nepřímo nahrává opakovaně projeveným zájmům zastupitele Mlátilíka na „narovnání“ souvisejících soudních sporů a jím městu způsobených miliónových škod.

Radniční listy (2/2021) plné znění

 01.02.2021 - Františkovy Lázně bez městské rady - efektivní vláda nebo starostenská "autokracie"

Františkolázeňské zastupitelstvo v roce 2010 rozhodlo o snížení počtu městských zastupitelů pro další volební období z původních 17 až na nejnižší možný počet 11 zastupitelů. Tím tak byla fakticky zrušena městská rada, pro jejíž zřízení zákon vyžaduje minimálně patnáctičlenné zastupitelstvo. Ze strany tehdejšího starosty Mlátilíka se jednalo o zcela účelový krok s cílem zajistit si v dalším funkčním období neomezené „vládnutí“. Při neexistenci městské rady, jako kolektivního orgánu, totiž přechází většina jejích pravomocí do rukou starosty. Na úrovni měst srovnatelných velikostí s Františkovými Lázněmi se přitom jedná o jev zcela výjimečný, ba i nežádoucí.

Změnu (navýšení) počtu zastupitelů a obnovu městské rady lze však provést vždy pouze s předstihem před komunálními volbami s platností až na další volební období. Po změně ve vedení radnice v roce 2014 tak bylo zřízení městské rady fakticky možné nejdříve až pro následující volební období 2018 – 2022. I přes dlouhodobě prosazovaný zájem zastupitelů za „Alternativu“ na zvýšení počtu zastupitelů a obnově městské rady se však tento záměr pro odpor tehdejších koaličních zastupitelů hnutí „PRO“, v čele se starostou Kuchařem, nepodařilo realizovat.

Posílené pravomoci a neomezené „sólo“ vládnutí v modelu „bez rady“ jsou pro jakéhokoliv starostu vždy lákavé, opojné a časem návykové. Zastupitelský princip, informovanost, transparentnost a kontrola rozhodování však při tomto způsobu vládnutí značně pokulhává. Místostarosta je pak pouhým „zástupcem“, nikoliv rovnocenným partnerem starosty. Bez městské rady pouze sám starosta rozhoduje např. o pronájmech a bezplatných výpůjčkách nemovitostí (pozemky, nebytové prostory, byty, předzahrádky atp.), o miliónových veřejných zakázkách a smlouvách o dílo, nebo též o poskytování dotací a finančních příspěvků (do 50 tis. Kč). Starostovi prakticky podléhají také všechny městské organizace (ZŠ, MŠ, ZUŠ, MKS, museum, knihovna, infocentrum), včetně personálních otázek. Současný starosta přitom doposud nezřídil ani žádnou z (dříve fungujících) poradních komisí (stavební a životního prostředí, sociální, sportovní atp.), které by měly zajišťovat účast veřejnosti na jeho rozhodování.

V osobě starosty Kuchaře se tak nad míru obvyklou kumuluje řada (nejen městských) funkcí a důležitých pravomocí. Narůstající městská agenda, množství práce a míra odpovědnosti s tím spojené si tak zákonitě žádají vskutku pevný charakter a mimořádné (ne-li až zázračné) osobní schopnosti. Zřízení funkce nového místostarosty Skaly jako „neuvolněné, tedy při výkonu jeho civilního zaměstnání, tomu pak jistě příliš nepomáhá.

Františkovy Lázně bez městské rady - efektivní vláda nebo starostenská 'autokracie'
Zdroj: Zdroj: Zrcadlo č. 84

 01.02.2021 - LEDNOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

ODPUŠTĚNÍ PLATEB ZA PŘEDZAHRÁDKY; ITERSKÝ A PRŮŠOVÁ DO DOZORČÍ RADY CHEVAKU?; ODMĚNY PRO JEDNATELE A DOZORČÍ RADU VÝTOPNY

Z lednového františkolázeňského zastupitelstva byl poprvé pořizován on-line přenos. Informace o přenosu spolu s odkazem však byla na webu města zveřejněna sotva dvě hodiny před jednáním zastupitelstva a jeho sledovanost tak byla slabá. On-line přenos zastupitelstva je přitom možné sledovat pouze v reálném čase jeho konání, záznamy tohoto přenosu nebudou městem již zpětně zveřejňovány.

Nepřiznaná koalice hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“ byla v průběhu zastupitelstva opět patrná. Společnými hlasy jejich zastupitelů bylo schváleno plošné odpuštění poplatků za „předzahrádky“, penále za dlužné nájemné a navýšení nájmů o inflaci pro všechny podnikatele paušálně předem na celý rok 2021. Městu v důsledku této ne zcela koncepční úlevy vznikne ztráta cca 800 tis. Kč. Někteří zastupitelé s přímou vazbou na provoz restaurací včetně předzahrádek (Mlátilík, Iterský, Průšová) jsou přitom v této věci v nebývalém střetu zájmů.

Společnými hlasy zastupitelů „PRO“ a „Sdružení místních“ bylo také rozhodnuto o nominaci nových zástupci města do dozorčí rady společnosti CHEVAK, ve které mají Františkovy Lázně podíl. Za „Sdružení místních“ byli nominováni zastupitelé R. Iterský a L. Průšová a za hnutí „PRO“ P. Gavlas (syn zastupitele MUDr. Gavlase) a Z. Soukup (správce SOOSu). Odmítnuty přitom byly návrhy hnutí „Alternativa“ na nominaci zastupitele L. Fialy (dosavadní zástupce v dozorčí radě CHEVAKu) a Ing. Nezdary. Schválené nominace by měla ještě posvětit valná hromada společnosti CHEVAK s tím, že město bude v dozorčí radě usilovat o dvě až tři místa. Pikantní je přitom opětovná nominace P. Gavlase (dosavadní zástupce v dozorčí radě CHEVAKu), který byl společně se zastupitelem L. Fialou z dozorčí rady CHEVAKu bez udání důvodu již na předchozím prosincovém zastupitelstvu odvolán hlasy těch samých zastupitelů, kteří jej opětovně do dozorčí rady nanominovali.

Obměna zástupců města v dozorčí radě CHEVAKu je tak další významnou personální změnou (po odvolání místostarosty Šnajdaufa a volbě R. Iterského předsedou kontrolního výboru) provedenou v součinnosti hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ po podzimních změnách na radnici.

Po deseti letech historicky sporného a nevýhodného pronájmu františkolázeňské výtopny soukromým společnostem (MH Energo / KG Energo), realizovaného tehdejším starostou Mlátilíkem, převzaly Františkovy Lázně (prostřednictvím své vlastní obchodní společnosti) od roku 2021 provoz výtopny a distribuci tepla opět do svých rukou. Přirozeně spolu s tím tak narostly jak časové tak odborné nároky na práci a odpovědnost jednatele výtopny (od června 2020 je jím JUDr. Josef Heyduk) i dozorčí rady výtopny (J. Kuchař, Z. Dančo, E. Chromá, Z. Jánský, E. Kastl).

Zastupitelstvem schválené navýšení měsíční odměny (50 tis.) a poskytnutí mimořádné odměny (60 tis.) jednateli výtopny a stanovení měsíčních odměn členů dozorčí rady výtopny (3 až 5 tis.) je tak za předpokladu odpovědného a kvalifikovaného výkonu uvedených funkcí jistě oprávněné. Pominout však nelze neobvyklé postavení stávajícího jednatele výtopny, který vedle této městsky významné funkce, při současném výkonu jeho civilní profese (advokacie), městu za pravidelnou odměnu poskytuje také právní služby a vede přestupková řízení. Nebyl by tak pro plný městský provoz výtopny do budoucna přece jen vhodnější jednatel na „plný úvazek“ se spíše technickou nebo ekonomickou kvalifikací?

 22.12.2020 - PROSINCOVÉ FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ ZASTUPITELSTVO:

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU; VIDEO PŘENOSY ZE ZASTUPITELSTVA; KONTROVERZNÍ PRODEJ OBECNÍ CESTY; ODVOLÁNÍ ZÁSTUPCŮ MĚSTA Z DOZORČÍ RADY CHEVAKU; MAXIMÁLNÍ ODMĚNA PRO MÍSTOSTAROSTU SKALU

Dne 16.12.2020 proběhlo XVII. jednání františkolázeňského zastupitelstva. Šlo o druhé jednání po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa) společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“. Nepřiznaná „koalice“ těchto subjektů byla patrná i tentokrát.

Těsnou většinou hlasů některých zastupitelů „PRO“ (Kuchař, Skala, Gavlas) a „Sdružení místních“ (Průšová, Iterský, Smrčková) byl schválen nový jednací řád zastupitelstva. Ten sice nově zavádí „on-line“ přenosy z jednání zastupitelstva, současně však značně zužuje obsah zápisu z jednání. Ten by již napříště neměl obsahovat informace o průběhu diskuse, vznesených dotazech a (proti)návrzích k jednotlivým zastupitelstvem projednávaným záležitostem včetně jmen řečníků.

„On-line“ přenos z jednání zastupitelstva bude možné sledovat pouze v reálném čase jeho konání s tím, že audiovizuální záznamy tohoto přenosu nebudou městem již zpětně zveřejňovány. Veřejnosti tak budou zpětně dostupná pouze samotná přijatá rozhodnutí zastupitelstva, aniž by měla veřejnost možnost zjistit, jak který zastupitel v té které záležitosti osobně hlasoval. Ještě před přijetím nového jednacího řádu byl zastupiteli hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ jednomyslně odmítnut pozměňovací návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa) na zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů a stanovení povinnosti města zveřejňovat zápisy a záznamy z jednání zastupitelstva na webu města.

Společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas, Mlátilík, Průšová a Smrčková) byl schválen také kontroverzní prodej veřejné cesty nad rybníkem Amerika (lokalita „Florida“). Stalo se tak v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku. Jediným důvodem prodeje přitom byl ryze soukromý zájem žadatelky (Olga Kupec) na propojení jejích vlastních okolních pozemků obory; ty žadatelka již dříve nabyla od rodiny zastupitele Mlátilíka. Při určení kupní ceny pozemku se pak zastupitelé o cca 160 tis. Kč odchýlili od původního znaleckého posudku zadaného městem. Ještě před samotným schválením prodeje zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele L. Fialy, aby v této věci bylo hlasováno jmenovitě.

Zastupitelé „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Gavlas, Mlátilík, Průšová, Iterský a Smrčková) také rozhodli o odvolání zástupců města, tj. zastupitele L. Fialy a P. Gavlase (syn zastupitele MUDr. Gavlase) z dozorčí rady společnosti CHEVAK, ve které mají Františkovy Lázně podíl. Tento bod byl přitom na program jednání starostou Kuchařem zařazen neočekávaně až těsně před začátkem zastupitelstva s tím, že k volbě nových zástupců města v dozorčí radě by mělo dojít až na lednovém zastupitelstvu.

Společnými hlasy zastupitelů „PRO“ a „Sdružení místních“ bylo rozhodnuto také o odměně nového místostarosty Skaly v maximální zákonné výši 40 tis. Kč. Ten by měl přitom svou funkci vykonávat tzv. neuvolněně při současném výkonu civilního zaměstnání.

 22.12.2020 - OTAKAR SKALA ZPĚT NA RADNICI; DOBRÁ VOLBA PRO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ???

Františkolázeňské zastupitelstvo zvolilo dne 21. 10. 2020 místostarostou města Otakara Skalu (PRO). Ve funkci vystřídal do té doby úřadujícího místostarostu Ing. Františka Šnajdaufa (ALTERNATIVA), který byl z této funkce na návrh starosty města Kuchaře (PRO) bez důvodu odvolán. Pro odvolání místostarosty Šnajdaufa hlasovali všichni zastupitelé z hnutí „PRO“ (Kuchař, Skala, Chromá, Gavlas, Slavíková) a tři zastupitelé za „Sdružení místních“ (Mlátilík, Průšová, Smrčková). Obdobně bylo hlasováno při následné volbě nového místostarosty Skaly. Změnou ve vedení města tak byl potvrzen rozpad dosavadní radniční koalice (PRO + ALTERNATIVA).

Nový místostarosta Skala vykonával již v letech 2014 - 2016 funkci starosty města. Byl to právě on, kdo jako lídr hnutí „PRO“ v roce 2014 na volebních billboardech vezl obrazně Ivo Mlátilíka a jemu věrné „na Bory“. I to jistě přispělo k jeho vítězství ve volbách. Ivo Mlátilík byl pak vždy Skalovým zavilým odpůrcem a kritikem (vzpomeňme na některá vydání Mlátilíkova „Zrcadla“).

Z funkce starosty O. Skala předčasně odstoupil nejen pro jeho pracovní vytíženost (funkci vykonával souběžně s jinou výdělečnou činností), ale zejména z důvodu jeho svévolného postupu ve věci plánované obnovy františkolázeňské výtopny. Stalo se tak na nátlak jeho spolustraníků v čele s tehdejším 2. místostarostou Kuchařem, který Skalu následně ve funkci starosty vystřídal. K návratu O. Skaly na radnici v pozici místostarosty tak paradoxně došlo i s podporou hlasů některých zastupitelů (Kuchař, Chromá, Mlátilík, Průšová), kterým byl Skala jako starosta v předchozím období „trnem v oku“.

O. Skala by měl funkci místostarosty vykonávat jako tzv. „neuvolněnou“, tedy při současném výkonu jeho civilního zaměstnání (ředitel hotelu MONTI). Takový model výkonu radniční funkce, hodící se spíše pro malé obce, nebyl v poměrech Františkových Lázní (s relativně širokou agendou a nemalým rozpočtem) nikdy předtím realizován. I přesto byla zastupitelstvem (společnými hlasy hnutí „PRO“ a Mlátilíkova „Sdružení místních“) místostarostovi Skalovi přiznána odměna v maximální možné výši 40 tis. Kč.

Souběžný výkon civilního zaměstnání přitom místostarostu Skalu staví předem do možného střetu zájmů při rozhodování města v oblasti turistiky a lázeňství. Pominout v této souvislosti nelze ani úzké majetkové propojení jeho zaměstnavatele se společností ALGON (jediným akcionář hotelu MONTI), která je pravidelným smluvním partnerem města při realizaci veřejných zakázek. Z hlediska předpokladů pro funkci místostarosty není také bez významu, že O. Skala v současnosti i nadále figuruje jako jeden z obžalovaných v rozsáhlé kauze dotačních podvodů „ROP Severozápad“. O motivaci nového místostarosty Skaly k „polovičatému“ návratu na radnici a přínosu pro město tak můžeme pouze spekulovat.

OTAKAR SKALA ZPĚT NA RADNICI; DOBRÁ VOLBA PRO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ???
Zdroj: Zdroj: Ohlasy 9/2014

 22.12.2020 - ZASTUPITELÉ PRODALI OBECNÍ CESTU; ODCHÝLILI SE PŘITOM OD CENY „OBVYKLÉ“

Františkolázeňští zastupitelé na svém jednání dne 16.12.2020 schválili sporný prodej části veřejné cesty nad rybníkem Amerika v lokalitě „Florida“. Šlo o druhé zasedání zastupitelů po říjnovém rozpadu františkolázeňské koalice a odvolání místostarosty Šnajdaufa (Alternativa). Zastupitelé za hnutí „Alternativa“ záměr prodeje cesty již dříve opakovaně kritizovali. O prodeji tak bylo rozhodnuto společnými hlasy zastupitelů hnutí „PRO“ a „Sdružení místních“ (Kuchař, Skala, Slavíková, Gavlas, Mlátilík, Průšová a Smrčková).

Stalo se tak v rozporu s územním plánem a negativním stanoviskem odboru správy majetku. Cesta zajišťovala nejen přístup k okolním pozemkům, ale měla i svůj historický krajinný význam s potenciálem její obnovy jako turistické stezky mezi Františkovými Lázněmi a Komorní hůrkou. Jediným důvodem prodeje cesty byl přitom ryze soukromý zájem žadatelky (Olga Kupec) na propojení vlastních okolních pozemků sloužících chovu zvěře (obora). Tyto rozsáhlé pozemky žadatelka již dříve koupila od rodiny zastupitele Mlátilíka.

Při určení konečné kupní ceny pozemku (244 tis. Kč) se pak zastupitelé o cca 160 tis. Kč odchýlili od původního znaleckého posudku zadaného městem (400 tis. Kč). Vycházeli přitom z „revizního“ znaleckého posudku, kterým byla prakticky zprůměrována původní znalecká cena a cena navržená samotnou žadatelkou. Město, jako řádný hospodář, by však mělo být při prodeji pozemků vázáno vždy cenou „obvyklou“ a usilovat o maximální výtěžek z prodeje. Ještě před samotným schválením prodeje cesty zastupitelé většinově odmítli návrh zastupitele L. Fialy (Alternativa), aby v této věci bylo hlasováno jmenovitě. Zastupitel Fiala tak při následném schvalování prodeje opustil jednací sál.

ZASTUPITELÉ PRODALI OBECNÍ CESTU; ODCHÝLILI SE PŘITOM OD CENY „OBVYKLÉ“

 

info@profrantovky.cz